Ειδοποιήσεις

75.-(1) Κάθε ειδοποίηση ή κοινοποίηση η οποία απαιτείται όπως δοθεί ή διενεργηθεί από το Διευθυντή δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού δύναται να δοθεί ή διευνεργηθεί ταχυδρομικώς με επιστολή η οποία απευθύνεται στον τελευταίο γνωστό τόπο διαμονής του προσώπου προς το οποίο προορίζεται η ειδοποίηση ή η κοινοποίηση:

Νοείται ότι όταν είναι πρακτικά δυνατό η ειδοποίηση ή η κοινοποίηση δίνεται ή διενεργείται με συστημένη επιστολή:

Νοείται επίσης ότι όταν οποιοδήποτε πρόσωπο προς το οποίο απαιτείται όπως δοθεί ή διενεργηθεί ειδοποίηση ή κοινοποίηση είναι-

(α) ανήλικος, διανοητικά ασθενής ή πρόσωπο στο οποίο απαγορεύτηκε από αρμόδιο Δικαστήριο η από αυτόν διαχείριση των υποθέσεων του, η ειδοποίηση ή η κοινοποίηση απευθύνεται στον τελευταίο γνωστό τόπο διαμονής του κηδεμόνα αυτού ή αν δεν έχει κηδεμόνα σε τέτοιο πρόσωπο ως το Δικαστήριο ήθελε διατάξει με αίτηση του Διευθυντή για το σκοπό αυτό·

(β) απών από τη Δημοκρατία επιπρόσθετα προς την επιστολή που απευθύνεται στον τελευταίο γνωστό τόπο διαμονής του στη Δημοκρατία αναρτάται αντίγραφο αυτής στην πόλη ή το χωριό όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία· και

(γ) απών από τη Δημοκρατία σε γνωστή διεύθυνση στο εξωτερικό, η ειδοποίηση ή η κοινοποίηση δύναται να διενεργηθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, νοουμένου ότι αποδεικνύεται με απόδειξη παραλαβής από το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται· σε κάθε περίπτωση δε προσάγεται στον Διευθυντή κάθε σχετική ταχυδρομική απόδειξη.

(2) Η επιστολή πρέπει να είναι-

(α) Στα ελληνικά, αν η μητρική γλώσσα του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται είναι η Ελληνική·

(β) στα τουρκικά, αν η μητρική γλώσσα του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται είναι η Τουρκική·

(γ) στα αγγλικά, σε κάθε άλλη περίπτωση.

(3) Η ημερομηνία ταχυδρόμησης της επιστολής θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία κατά την οποία δίνεται ή διενεργείται η ειδοποίηση ή η κοινοποίηση και πιστοποιητικό που εκδίδεται από το πρόσωπο που ταχυδρομεί την επιστολή αυτή, το οποίο αναφέρει την ημερομηνία ταχυδρόμησης αυτής θεωρείται ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη της ταχυδρόμησης αυτής.

(4) Όταν απαιτείται να αναρτηθεί οποιαδήποτε ειδοποίηση δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού-

(α) αν η ιδιοκτησία που επηρεάζεται βρίσκεται σε οποιαδήποτε πόλη, η ειδοποίηση αναρτάται επί του πίνακα ειδοποιήσεων του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου στην πόλη αυτή·

(β) αν η ιδιοκτησία που επηρεάζεται βρίσκεται σε οποιοδήποτε χωρίο, η ειδοποίηση αναρτάται σε περίοπτη θέση στο χωριό και πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από το πρόσωπο που αναρτά την ειδοποίηση αυτή, το οποίο και αναφέρει την ημερομηνία ανάρτησης της, θεωρείται ότι είναι εκ πρώτης όψεως απόδειξη της ανάρτησης αυτής.

(5) Όταν ο Διευθυντής το επιτρέπει, είτε γενικά σε σχέση με ειδοποιήσεις ή κοινοποιήσεις βάσει ορισμένου άρθρου του Νόμου αυτού είτε ειδικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι διατάξεις του άρθρου αυτού δύνανται, τηρουμένων των αναλογιών, να εφαρμόζονται αναφορικά με ειδοποιήσεις ή κοινοποιήσεις που απαιτούνται να δοθούν από άλλα πρόσωπα ή από το Διευθυντή βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, νοουμένου ότι-

(α) κάθε τέτοια ειδοποίηση ή κοινοποίηση η οποία αποστέλλεται ταχυδρομικώς θα αποστέλλεται συστημένη, και αν ο Διευθυντής απαιτήσει με τον τρόπο αυτό, θα συνοδεύεται από αίτηση για την παροχή απόδειξης παραλαβής της από το πρόσωπο προς το οποίο αυτή απευθύνεται, και σε κάθε περίπτωση θα προσάγεται στο Διευθυντή κάθε σχετική ταχυδρομική απόδειξη·

(β) για την εκ πρώτης όψεως απόδειξη της ανάρτησης κάθε τέτοιας ειδοποίησης θα προσάγεται στο Διευθυντή είτε ένορκη βεβαίωση του προσώπου που ανάρτησε την ειδοποίηση, είτε πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την κοινοτική αρχή της πόλης, χωριού ή ενορίας όπου αναρτήθηκε η ειδοποίηση.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (5), ειδοποίηση ή κοινοποίηση, η οποία απαιτείται να δοθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται, αντί με ταχυδρομική επίδοση, να διενεργηθεί ως ακολούθως:

(α) Ειδοποίηση ή κοινοποίηση που δίδεται από τον Διευθυντή, λόγω του αριθμού των προσώπων στα οποία θα επιδοθεί ή λόγω της άγνωστης διεύθυνσης των προσώπων αυτών, δύναται να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδες και η ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης ή κοινοποίησης· οποιαδήποτε δε έξοδα καταβάλλονται από τον αιτητή·

(β) ειδοποίηση ή κοινοποίηση που δίδεται από πρόσωπο άλλο από τον Διευθυντή δύναται να διενεργηθεί με δημοσίευση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α), νοουμένου ότι το επιτρέψει ο Διευθυντής, εάν πεισθεί από τα στοιχεία που παρουσιάζονται και επιβεβαιώνονται με ένορκη δήλωση του αιτητή ότι η ταχυδρομική επίδοση στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα που απευθύνεται είναι πρακτικά αδύνατη, λόγω -

(i) διαμονής του προσώπου αυτού ή των προσώπων αυτών σε άγνωστη διεύθυνση στο εξωτερικό· ή

(ii) άγνωστης διεύθυνσης του προσώπου αυτού ή των προσώπων αυτών· ή

(iii) του μεγάλου αριθμού των προσώπων αυτών.