Χωριστικές αρχές και πιστοποιητικά

82.-(1) Κάθε πιστοποιητικό οποιασδήποτε χωριτικής αρχής το οποίο απαιτείται από οποιοδήποτε νόμο ή έθιμο όπως προσαχθεί στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο ως απόδειξη γεγονότος που αφορά οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο επηρεάζει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία υπογράφεται και σφραγίζεται από τον κοινοτάρχη και υπογράφεται επίσης από όχι λιγότερα των δύο μελών της χωριτικής επιτροπής της ενορίας ή του χωριού όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία:

Νοείται ότι όταν η προσαγωγή πιστοποιητικού της χωριτικής αρχής της ενορίας ή του χωριού όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία δεν είναι δυνατή ή πρακτικά κατορθωτή, ο Διευθυντής δύναται να δεχθεί αντί αυτού πιστοποιητικό οποιασδήποτε άλλης χωριτικής αρχής το οποίο ετοιμάστηκε όπως προνοείται στο εδάφιο αυτό.

(2) Η υπογραφή, σφραγίδα ή αποτύπωμα οποιουδήποτε προσώπου επί οποιουδήποτε εγγράφου το οποίο απαιτείται όπως προσκομιστεί ή προσαχθεί στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο σε σχέση με οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία δύναται να πιστοποιηθεί από τον κοινοτάρχη και ένα μέλος της χωριτικής επιτροπής οποιασδήποτε πόλης, χωριού ή ενορίας και η πιστοποίηση αυτή διενεργείται με αναγραφή πιστοποιητικού επί του εγγράφου σε έναν από τους τύπους Α ή Β που εκτίθενται στον Τρίτο Πίνακα ή με παρόμοιο τρόπο και με επίθεση επί αυτού της υπογραφής και σφραγίδας του κοινοτάρχη και της υπογραφής του μέλους της χωριτικής επιτροπής:

Νοείται ότι κανένας κοινοτάρχης ή μέλος χωριτικής επιτροπής δεν πιστοποιεί οποιαδήποτε υπογραφή, σφραγίδα ή αποτύπωμα εκτός αν

(α) Η υπογραφή αυτή, σφραγίδα ή αποτύπωμα επιτίθεται επί του εγγράφου στην παρουσία του ή δηλώνεται σε αυτόν από το πρόσωπο που έθεσε αυτό ότι η υπογραφή, η σφραγίδα ή το αποτύπωμα είναι του ίδιου και ότι τέθηκε από τον ίδιο· και

(β) το πρόσωπο που υπογράφει, σφραγίζει ή θέτει το αποτύπωμα στό έγγραφο είναι προσωπικά γνωστό σε αυτόν ή η ταυτότητα του επιβεβαιώνεται από δύο πρόσωπα γνωστά σε αυτόν προσωπικά τα οποία υπογράφουν το έγγραφο ως μάρτυρες της υπογραφής, σφραγίδας ή αποτυπώματος του προσώπου που υπογράφει, σφραγίζει ή θέτει το αποτύπωμα στο έγγραφο.

(3) Όταν τα γεγονότα τα οποία θα πιστοποιηθούν δεν είναι προσωπικώς γνωστά στον κοινοτάρχη ή στο μέλος της χωριτικής επιτροπής από το οποίο απαιτείται όπως πιστοποιήσει αυτά αλλά το πιστοποιητικό βασίζεται σε πληροφορίες και δηλώσεις τρίτων μερών, ο κοινοτάρχης και το μέλος της χωριτικής επιτροπής διατυπώνει το πιστοποιητικό με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να καθιστά σαφές από μόνο του ότι βασίζεται σε πληροφορίες και να κατονομάζει τους πληροφοριοδότες, και αυτός δεν πιστοποιεί το πιστοποιητικό εκτός αν είναι ικανοποιημένος ότι οι πληροφοριοδότες αυτοί είναι εξ όσων κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει πρόσωπα αξιόπιστα.