ΜΕΡΟΣ II ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ίδρυση Οργανισμού

3. Ιδρύεται Οργανισμός με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας», ο οποίος αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με συνεχή διαδοχή και κοινή σφραγίδα και με την εξουσία να αποκτά, να κατέχει και να διαθέτει περιουσία, να συμβάλλεται, να ενάγει και να ενάγεται με την επωνυμία του και να πράττει οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Σκοπός και αρμοδιότητες του Οργανισμού

4.—(1) Σκοπός του Οργανισμού είναι η εφαρμογή γενικού συστήματος υγείας, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (1), ο Οργανισμός έχει αρμοδιότητα-

(α) Να διαχειρίζεται το Ταμείο·

(β) να εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση και την παροχή στους δικαιούχους, των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο υπηρεσιών φροντίδας υγείας, χωρίς οποιεσδήποτε διακρίσεις∙

(γ) να συμβάλλεται με τους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(δ) τηρουμένων των διατάξεων του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου και κατόπιν σχετικής έγκρισης του Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, ιδρύει εταιρείες ή συμμετέχει σε εταιρείες ή επιχειρήσεις στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα, μέσω εταιρειών των οποίων κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών ή όλες τις εκδομένες μετοχές, οποιοδήποτε ποσοστό μετοχών στο εκδομένο κεφάλαιό τους, για σκοπούς διεξαγωγής επιχείρησης είτε στη Δημοκρατία είτε στο εξωτερικό, σε περιπτώσεις που θεωρεί ότι αυτό εξυπηρετεί το σκοπό και την αποστολή του·

(ε) να διεξάγει ετήσιες αναλογιστικές ανασκοπήσεις της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου σε συνάρτηση με τις υποχρεώσεις του από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

(στ) να διαθέτει χρήματα του Ταμείου για σκοπούς έρευνας, διαφώτισης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για την καλύτερη λειτουργία και αποδοτικότητα του συστήματος·

(ζ) να παρέχει κίνητρα και υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε εξειδικευμένα θέματα που ο Οργανισμός θεωρεί αναγκαία και σκόπιμα·

(η) να διαθέτει ποσοστό των χρημάτων του ετήσιου προϋπολογισμού το οποίο να μην υπερβαίνει το 5% για τη διαχείριση του ίδιου του Οργανισμού, εκτός αν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το ποσοστό αυτό αυξηθεί·

(θ) να τηρεί αρχεία·

(ι) να προβαίνει σε κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια η οποία είναι συναφής με τις πιο πάνω αρμοδιότητες·

(ια) να ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες προβλέπονται σε επιμέρους διατάξεις του παρόντος Νόμου και σε οποιουσδήποτε δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή εσωτερικούς κανονισμούς ή Αποφάσεις.

(3) Για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), ο Οργανισμός αναπτύσσει και λειτουργεί σύστημα πληροφορικής.

Διοικητικό Συμβούλιο

5.—(1) Ο Οργανισμός διοικείται και ενεργεί μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Οργανισμού, τον οποίο εκπροσωπεί ενώπιον κάθε αρχής.

(2)  Το Συμβούλιο απαρτίζεται από-

(α) Τον πρόεδρο∙

(β) δύο ως εκ της θέσης τους (ex-officio) μέλη που είναι-

(i) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας∙ και

(ii) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών∙

(γ) δέκα διοριζόμενα μέλη από τα οποία-

(i) δύο αντιπροσωπεύουν την Κυβέρνηση∙

(ii) τρία αντιπροσωπεύουν τις εργοδοτικές οργανώσεις∙

(iii) τρία αντιπροσωπεύουν τις εργατικές οργανώσεις∙

(iv) ένα αντιπροσωπεύει τους ασθενείς∙ και

(v) ένα αντιπροσωπεύει τους αυτοτελώς εργαζόμενους.

(3) Τηρουμένων των προνοιών του νόμου,  ο πρόεδρος και τα διοριζόμενα μέλη διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με όρους που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο στην πράξη του διορισμού τους:

Νοείται ότι για το διορισμό ή την παύση ή την αντικατάσταση του προέδρου και πριν το διορισμό, την παύση και την αντικατάσταση, ως ήθελε να είναι η περίπτωση, διεξάγονται διαβουλεύσεις μεταξύ του Υπουργού, του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και των αρχηγών ή κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των εκάστοτε, κατά πρακτική, λογιζόμενων κοινοβουλευτικών ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(4) Ο πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ανεξάρτητο πρόσωπο το οποίο διορίζεται για πενταετή θητεία, με δυνατότητα επαναδιορισμού.

(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει αναπληρωτές των ως εκ της θέσης τους (ex officio) μελών του Συμβουλίου.

(6) Η θητεία των διοριζόμενων μελών που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) είναι πενταετής με δικαίωμα επαναδιορισμού.

(7)  Ο διορισμός των μελών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) γίνεται ύστερα από σύσταση του Υπουργού.

(8) Ο διορισμός των μελών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) γίνεται ύστερα από σύσταση του Υπουργού με βάση κατάλογο προσώπων που υποβάλλεται σε αυτόν από τις εργοδοτικές οργανώσεις.

(9) Ο διορισμός των μελών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) γίνεται ύστερα από σύσταση του Υπουργού με βάση κατάλογο προσώπων που υποβάλλεται σε αυτόν από τις εργατικές οργανώσεις.

(10) Ο διορισμός του μέλους που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iv)  της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) γίνεται ύστερα από σύσταση του Υπουργού, με βάση κατάλογο προσώπων που υποβάλλεται σ΄αυτόν από την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων.

(11) Ο διορισμός του μέλους που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (v) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) γίνεται ύστερα από σύσταση του Υπουργού.

(12) Τα διοριζόμενα μέλη που καθορίζονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, είναι ανωτάτου ηθικού και επαγγελματικού επιπέδου και κατέχουν γνώσεις και πείρα σε θέματα συναφή με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού.

(13) Ο πρόεδρος και τα διοριζόμενα μέλη του Συμβουλίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) και είχαν διοριστεί πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2017, διατηρούν το διορισμό τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

Αντιμισθία προέδρου και μελών του Συμβουλίου

6. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου δύναται να λαμβάνουν αποζημίωση, όπως ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Κένωση της θέσης προέδρου και μέλους του Συμβουλίου

7.-(1) Η θέση του προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου, κενούται-

(α) Σε περίπτωση θανάτου∙

(β) σε περίπτωση παραίτησης, η οποία υποβάλλεται γραπτώς στο Υπουργικό Συμβούλιο∙

(γ) σε περίπτωση παύσης του από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (2).

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 5 και του εδαφίου (1) του άρθρου 8, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να παύει τον πρόεδρο ή μέλος του Συμβουλίου-

(α) Λόγω καταδίκης του κατόχου της θέσης για την τέλεση ποινικού αδικήματος, το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα∙

(β) λόγω επιβολής στον κάτοχο της θέσης της ποινής της φυλάκισης για την τέλεση ποινικού αδικήματος∙

(γ) λόγω ανικανότητας να εκπληρώνει επαρκώς τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες ή τα καθήκοντα της θέσης του για το υπόλοιπο της θητείας του∙

(δ) λόγω ανάκλησης της εξουσίας αντιπροσώπευσης μέλους του Συμβουλίου από τον αντιπροσωπευόμενο στο Συμβούλιο οργανισμό∙

(ε) λόγω κήρυξης του κατόχου της θέσης σε κατάσταση πτώχευσης, σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας∙

(στ) λόγω κήρυξης του κατόχου της θέσης σε κατάσταση φρενοβλάβιας ή άνοιας, σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας∙

(ζ) λόγω κατάχρησης της θέσης του κατά τρόπο ώστε η συνέχιση της θητείας του  να αποβεί επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον∙

(η) ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου, σε περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής από την άσκηση των καθηκόντων του και ιδιαίτερα ύστερα από αδικαιολόγητη απουσία από τις συνεδρίες του Συμβουλίου για τρεις συνεχόμενες φορές∙

(θ) για οποιοδήποτε λόγο, αναφορικά μόνο με τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν την Κυβέρνηση.

(3) Σε περίπτωση που η θέση του προέδρου ή  μέλους του Συμβουλίου κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 5, στο διορισμό νέου προέδρου ή μέλους, ανάλογα με την  περίπτωση, για το υπόλοιπο της θητείας του απερχομένου.

Προσωρινή αντικατάσταση προέδρου ή μέλους

7Α.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο πρόεδρος  κωλύεται προσωρινά για οποιοδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, το Υπουργικό Συμβούλιο, δύναται να διορίσει προσωρινά ένα από τα μέλη του Συμβουλίου ως αντικαταστάτη του για την περίοδο της προσωρινής απουσίας, και ο διορισμός αυτός λήγει πάραυτα με την επιστροφή του προέδρου στην άσκηση των καθηκόντων του.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος του Συμβουλίου κωλύεται προσωρινά για οποιοδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, το Υπουργικό Συμβούλιο, δύναται να διορίσει προσωρινά άλλο πρόσωπο ως αντικαταστάτη του για την περίοδο της προσωρινής απουσίας του, και ο διορισμός αυτός λήγει πάραυτα με την επιστροφή του μέλους του Συμβουλίου στην άσκηση των καθηκόντων του.

(3) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα ex officio μέλη του Συμβουλίου αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να εκτελέσει τα καθήκοντά του, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει τον αναπληρωτή του ως προσωρινό μέλος του Συμβουλίου.

Ασυμβίβαστο προέδρου και μελών του Συμβουλίου

8.—(1) Πρόσωπο το οποίο είναι παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας ή έχει οποιοδήποτε συμφέρον, σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας που παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δε δύναται να διοριστεί ή να συνεχίσει να είναι πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου, τηρουμένων των διατάξεων του περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμου.

(2) (α) Αν ο πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε σύμβαση η οποία έχει συναφθεί ή θα συναφθεί από τον Οργανισμό για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, οφείλει να γνωστοποιήσει τη φύση του εν λόγω συμφέροντος σε συνεδρίαση του Συμβουλίου και ακολούθως δε δύναται να μετέχει στις συζητήσεις ή στη λήψη απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύμβαση αυτή.

(β) Η γνωστοποίηση του συμφέροντος καταγράφεται στα πρακτικά.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), αν σε συνεδρίαση του Συμβουλίου γίνει από τον πρόεδρο ή από μέλος του Συμβουλίου γενική δήλωση ότι μετέχει σε συγκεκριμένη εταιρεία ή οργανισμό, αυτή θεωρείται επαρκής γνωστοποίηση συμφέροντος σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση συνάπτεται με την εν λόγω εταιρεία ή τον οργανισμό μετά την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η γενική δήλωση.

(4) Η γνωστοποίηση συμφέροντος δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) δεν απαιτείται να γίνεται αυτοπροσώπως από τον πρόεδρο ή από το μέλος που έχει το συμφέρον, νοουμένου ότι η εν λόγω δήλωσή του περιέρχεται σε γνώση όλων των μελών του Συμβουλίου.

Συνεδριάσεις κ.λπ. του Συμβουλίου

9.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο ρυθμίζει τα των συνεδριάσεών του, τον τρόπο και το χρόνο της σύγκλησής τους και την ακολουθούμενη σε αυτές διαδικασία.

(β) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α),  οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα αυτού δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) ή αν δεν δύναται να συγκληθεί για οποιοδήποτε λόγο από τον πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα,  από το γηραιότερο μέλος του Συμβουλίου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), των συνεδριάσεων του Συμβουλίου προεδρεύει ο πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας του ή προσωρινού κωλύματος, το Συμβούλιο επιλέγει με απλή πλειοψηφία ένα από τα μέλη του ως προεδρεύοντα της συνεδρίας.

(3) Ο πρόεδρος και έξι άλλα μέλη ή, σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, ο προεδρεύων και οκτώ άλλα μέλη αποτελούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων, ανάλογα με την περίπτωση, έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5) Σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά των εργασιών τα οποία  εφόσον επικυρωθούν από το Συμβούλιο υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον  προεδρεύοντα της συνεδρίασης.

(6) Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχει ο Γενικός Διευθυντής ή εκπρόσωπός του και κάθε άλλος λειτουργός του Οργανισμού ή πρόσωπο που καλείται από το Συμβούλιο για να εκφράσει τις απόψεις του για οποιοδήποτε θέμα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(7) Το Συμβούλιο ενεργεί νόμιμα και οι διαδικασίες του είναι καθ’ όλα έγκυρες ανεξαρτήτως της κένωσης οποιασδήποτε θέσης του ή οποιουδήποτε ελαττώματος στο διορισμό του προέδρου ή οποιουδήποτε μέλους του.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων

10.-(1) Το Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που του παραχωρούνται από τον παρόντα Νόμο στον πρόεδρο ή σε οποιοδήποτε από τα μέλη του, περιλαμβανομένης της υπογραφής εκ μέρους του και της σφράγισης με τη σφραγίδα του Οργανισμού κάθε σύμβασης την οποία συνάπτει ή πράξης στην οποία προβαίνει ο Οργανισμός, υπό τους όρους και τις  προϋποθέσεις που αυτό καθορίζει.

(2) Το Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να μεταβιβάζει προσωρινά στο Γενικό Διευθυντή ή/και σε άλλους υπαλλήλους του Οργανισμού οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητές του, οι οποίες εκτελούνται εντός των ορίων που καθορίζονται από αυτό και υπόκεινται στον έλεγχό του.

Εξέταση παραπόνων από το Συμβούλιο

11. Η σύσταση επιτροπών και οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την εξέταση παραπόνων που υποβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου από οποιοδήποτε πρόσωπο καθορίζονται με Αποφάσεις.

Εξουσίες Υπουργού

11Α.-(1) Ο Υπουργός δύναται, να εκδίδει προς τον Οργανισμό οδηγίες γενικής φύσεως αναφορικά με τις δραστηριότητές του και ο Οργανισμός οφείλει να εφαρμόζει κάθε τέτοια οδηγία.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο Οργανισμός παρέχει στον Υπουργό Οικονομικών, κατόπιν αίτησής του, μέσω του Υπουργού εκθέσεις, λογαριασμούς και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με την ιδιοκτησία και τις δραστηριότητες αυτού καθώς και κάθε διευκόλυνση για τον έλεγχο των πληροφοριών αυτών, κατά το χρόνο και τον τρόπο που αυτός ήθελε εύλογα απαιτήσει.

(3) (α) Ο Οργανισμός υποχρεούται ανά τρία (3) έτη να συντάσσει έκθεση αξιολόγησης της αποδοτικότητας και λειτουργικότητας του όλου συστήματος και την υποβάλλει στον Υπουργό για ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για τυχόν τροποποίηση του πλαισίου για βελτίωση της αποδοτικότητας και της λειτουργικότητας του Συστήματος.

(β)  Η έκθεση αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω κοινοποιείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.