Αντιμισθία προέδρου και μελών του Συμβουλίου

6. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου δύναται να λαμβάνουν αποζημίωση, όπως ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.