Διοικητικό Συμβούλιο

5.—(1) Ο Οργανισμός διοικείται και ενεργεί μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Οργανισμού, τον οποίο εκπροσωπεί ενώπιον κάθε αρχής.

(2)  Το Συμβούλιο απαρτίζεται από-

(α) Τον πρόεδρο∙

(β) δύο ως εκ της θέσης τους (ex-officio) μέλη που είναι-

(i) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας∙ και

(ii) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών∙

(γ) δέκα διοριζόμενα μέλη από τα οποία-

(i) δύο αντιπροσωπεύουν την Κυβέρνηση∙

(ii) τρία αντιπροσωπεύουν τις εργοδοτικές οργανώσεις∙

(iii) τρία αντιπροσωπεύουν τις εργατικές οργανώσεις∙

(iv) ένα αντιπροσωπεύει τους ασθενείς∙ και

(v) ένα αντιπροσωπεύει τους αυτοτελώς εργαζόμενους.

(3) Τηρουμένων των προνοιών του νόμου,  ο πρόεδρος και τα διοριζόμενα μέλη διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με όρους που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο στην πράξη του διορισμού τους:

Νοείται ότι για το διορισμό ή την παύση ή την αντικατάσταση του προέδρου και πριν το διορισμό, την παύση και την αντικατάσταση, ως ήθελε να είναι η περίπτωση, διεξάγονται διαβουλεύσεις μεταξύ του Υπουργού, του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και των αρχηγών ή κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των εκάστοτε, κατά πρακτική, λογιζόμενων κοινοβουλευτικών ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(4) Ο πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ανεξάρτητο πρόσωπο το οποίο διορίζεται για πενταετή θητεία, με δυνατότητα επαναδιορισμού.

(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει αναπληρωτές των ως εκ της θέσης τους (ex officio) μελών του Συμβουλίου.

(6) Η θητεία των διοριζόμενων μελών που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) είναι πενταετής με δικαίωμα επαναδιορισμού.

(7)  Ο διορισμός των μελών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) γίνεται ύστερα από σύσταση του Υπουργού.

(8) Ο διορισμός των μελών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) γίνεται ύστερα από σύσταση του Υπουργού με βάση κατάλογο προσώπων που υποβάλλεται σε αυτόν από τις εργοδοτικές οργανώσεις.

(9) Ο διορισμός των μελών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) γίνεται ύστερα από σύσταση του Υπουργού με βάση κατάλογο προσώπων που υποβάλλεται σε αυτόν από τις εργατικές οργανώσεις.

(10) Ο διορισμός του μέλους που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iv)  της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) γίνεται ύστερα από σύσταση του Υπουργού, με βάση κατάλογο προσώπων που υποβάλλεται σ΄αυτόν από την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων.

(11) Ο διορισμός του μέλους που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (v) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) γίνεται ύστερα από σύσταση του Υπουργού.

(12) Τα διοριζόμενα μέλη που καθορίζονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, είναι ανωτάτου ηθικού και επαγγελματικού επιπέδου και κατέχουν γνώσεις και πείρα σε θέματα συναφή με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού.

(13) Ο πρόεδρος και τα διοριζόμενα μέλη του Συμβουλίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) και είχαν διοριστεί πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2017, διατηρούν το διορισμό τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους.