Κένωση της θέσης προέδρου και μέλους του Συμβουλίου

7.-(1) Η θέση του προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου, κενούται-

(α) Σε περίπτωση θανάτου∙

(β) σε περίπτωση παραίτησης, η οποία υποβάλλεται γραπτώς στο Υπουργικό Συμβούλιο∙

(γ) σε περίπτωση παύσης του από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (2).

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 5 και του εδαφίου (1) του άρθρου 8, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να παύει τον πρόεδρο ή μέλος του Συμβουλίου-

(α) Λόγω καταδίκης του κατόχου της θέσης για την τέλεση ποινικού αδικήματος, το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα∙

(β) λόγω επιβολής στον κάτοχο της θέσης της ποινής της φυλάκισης για την τέλεση ποινικού αδικήματος∙

(γ) λόγω ανικανότητας να εκπληρώνει επαρκώς τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες ή τα καθήκοντα της θέσης του για το υπόλοιπο της θητείας του∙

(δ) λόγω ανάκλησης της εξουσίας αντιπροσώπευσης μέλους του Συμβουλίου από τον αντιπροσωπευόμενο στο Συμβούλιο οργανισμό∙

(ε) λόγω κήρυξης του κατόχου της θέσης σε κατάσταση πτώχευσης, σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας∙

(στ) λόγω κήρυξης του κατόχου της θέσης σε κατάσταση φρενοβλάβιας ή άνοιας, σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας∙

(ζ) λόγω κατάχρησης της θέσης του κατά τρόπο ώστε η συνέχιση της θητείας του  να αποβεί επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον∙

(η) ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου, σε περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής από την άσκηση των καθηκόντων του και ιδιαίτερα ύστερα από αδικαιολόγητη απουσία από τις συνεδρίες του Συμβουλίου για τρεις συνεχόμενες φορές∙

(θ) για οποιοδήποτε λόγο, αναφορικά μόνο με τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν την Κυβέρνηση.

(3) Σε περίπτωση που η θέση του προέδρου ή  μέλους του Συμβουλίου κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 5, στο διορισμό νέου προέδρου ή μέλους, ανάλογα με την  περίπτωση, για το υπόλοιπο της θητείας του απερχομένου.