Προσωρινή αντικατάσταση προέδρου ή μέλους

7Α.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο πρόεδρος  κωλύεται προσωρινά για οποιοδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, το Υπουργικό Συμβούλιο, δύναται να διορίσει προσωρινά ένα από τα μέλη του Συμβουλίου ως αντικαταστάτη του για την περίοδο της προσωρινής απουσίας, και ο διορισμός αυτός λήγει πάραυτα με την επιστροφή του προέδρου στην άσκηση των καθηκόντων του.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος του Συμβουλίου κωλύεται προσωρινά για οποιοδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, το Υπουργικό Συμβούλιο, δύναται να διορίσει προσωρινά άλλο πρόσωπο ως αντικαταστάτη του για την περίοδο της προσωρινής απουσίας του, και ο διορισμός αυτός λήγει πάραυτα με την επιστροφή του μέλους του Συμβουλίου στην άσκηση των καθηκόντων του.

(3) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα ex officio μέλη του Συμβουλίου αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να εκτελέσει τα καθήκοντά του, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει τον αναπληρωτή του ως προσωρινό μέλος του Συμβουλίου.