Συνεδριάσεις κ.λπ. του Συμβουλίου

9.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο ρυθμίζει τα των συνεδριάσεών του, τον τρόπο και το χρόνο της σύγκλησής τους και την ακολουθούμενη σε αυτές διαδικασία.

(β) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α),  οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα αυτού δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) ή αν δεν δύναται να συγκληθεί για οποιοδήποτε λόγο από τον πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα,  από το γηραιότερο μέλος του Συμβουλίου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), των συνεδριάσεων του Συμβουλίου προεδρεύει ο πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας του ή προσωρινού κωλύματος, το Συμβούλιο επιλέγει με απλή πλειοψηφία ένα από τα μέλη του ως προεδρεύοντα της συνεδρίας.

(3) Ο πρόεδρος και έξι άλλα μέλη ή, σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, ο προεδρεύων και οκτώ άλλα μέλη αποτελούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων, ανάλογα με την περίπτωση, έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5) Σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά των εργασιών τα οποία  εφόσον επικυρωθούν από το Συμβούλιο υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον  προεδρεύοντα της συνεδρίασης.

(6) Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχει ο Γενικός Διευθυντής ή εκπρόσωπός του και κάθε άλλος λειτουργός του Οργανισμού ή πρόσωπο που καλείται από το Συμβούλιο για να εκφράσει τις απόψεις του για οποιοδήποτε θέμα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(7) Το Συμβούλιο ενεργεί νόμιμα και οι διαδικασίες του είναι καθ’ όλα έγκυρες ανεξαρτήτως της κένωσης οποιασδήποτε θέσης του ή οποιουδήποτε ελαττώματος στο διορισμό του προέδρου ή οποιουδήποτε μέλους του.