Ανάθεση αρμοδιοτήτων

10.-(1) Το Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που του παραχωρούνται από τον παρόντα Νόμο στον πρόεδρο ή σε οποιοδήποτε από τα μέλη του, περιλαμβανομένης της υπογραφής εκ μέρους του και της σφράγισης με τη σφραγίδα του Οργανισμού κάθε σύμβασης την οποία συνάπτει ή πράξης στην οποία προβαίνει ο Οργανισμός, υπό τους όρους και τις  προϋποθέσεις που αυτό καθορίζει.

(2) Το Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να μεταβιβάζει προσωρινά στο Γενικό Διευθυντή ή/και σε άλλους υπαλλήλους του Οργανισμού οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητές του, οι οποίες εκτελούνται εντός των ορίων που καθορίζονται από αυτό και υπόκεινται στον έλεγχό του.