Εξέταση παραπόνων από το Συμβούλιο

11. Η σύσταση επιτροπών και οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την εξέταση παραπόνων που υποβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου από οποιοδήποτε πρόσωπο καθορίζονται με Αποφάσεις.