Εξουσίες Υπουργού

11Α.-(1) Ο Υπουργός δύναται, να εκδίδει προς τον Οργανισμό οδηγίες γενικής φύσεως αναφορικά με τις δραστηριότητές του και ο Οργανισμός οφείλει να εφαρμόζει κάθε τέτοια οδηγία.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο Οργανισμός παρέχει στον Υπουργό Οικονομικών, κατόπιν αίτησής του, μέσω του Υπουργού εκθέσεις, λογαριασμούς και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με την ιδιοκτησία και τις δραστηριότητες αυτού καθώς και κάθε διευκόλυνση για τον έλεγχο των πληροφοριών αυτών, κατά το χρόνο και τον τρόπο που αυτός ήθελε εύλογα απαιτήσει.

(3) (α) Ο Οργανισμός υποχρεούται ανά τρία (3) έτη να συντάσσει έκθεση αξιολόγησης της αποδοτικότητας και λειτουργικότητας του όλου συστήματος και την υποβάλλει στον Υπουργό για ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για τυχόν τροποποίηση του πλαισίου για βελτίωση της αποδοτικότητας και της λειτουργικότητας του Συστήματος.

(β)  Η έκθεση αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω κοινοποιείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.