Διορισμός και καθήκοντα Γενικού Διευθυντή

12.-(1) Των υπηρεσιών του Οργανισμού προΐσταται  ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού και τελεί υπό το διοικητικό έλεγχο του Συμβουλίου.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται και διορίζεται μετά από απόφαση του Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου.

(3) Τα γενικά καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού, καθορίζονται σε σχέδιο υπηρεσίας που καταρτίζεται υπό τη μορφή Κανονισμών οι οποίοι εκδίδονται από το Συμβούλιο και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.