Διορισμός Γενικού Διευθυντή και υπαλλήλων του Οργανισμού

12.—(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει το Γενικό Διευθυντή και οποιοδήποτε άλλο στέλεχος ή υπάλληλο του Οργανισμού ο διορισμός του οποίου κρίνεται αναγκαίος για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Ο διορισμός του Γενικού Διευθυντή και των άλλων υπαλλήλων του Οργανισμού γίνεται δυνάμει ανανεούμενου συμβολαίου εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.

(3) Οι υπάλληλοι που διορίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου τελούν υπό το διοικητικό έλεγχο του Συμβουλίου.

(4) Το Συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο ή ένα από τα μέλη του ή ένα από τα στελέχη του Οργανισμού όπως ασκεί οποιαδήποτε διοικητική εξουσία αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4.

(5) Τα καθήκοντα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Γενικού Διευθυντή και των άλλων υπαλλήλων καθορίζονται με κανονισμούς που διατυπώνονται στα οικεία συμβόλαια.