Διορισμός Γενικού Διευθυντή και υπαλλήλων του Οργανισμού

12.—(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει το Γενικό Διευθυντή και οποιοδήποτε άλλο στέλεχος ή υπάλληλο του Οργανισμού ο διορισμός του οποίου κρίνεται αναγκαίος για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2)(α)  Ο Γενικός Διευθυντής είναι ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής τουΟργανισμού.

(β)  Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας της θέσης του Γενικού Διευθυντήκαθώς και οποιασδήποτε απόφασης του Συμβουλίου για περιορισμό ή ανάθεσηκαθηκόντων, ο Γενικός Διευθυντής—

(i) Υποχρεούται σε πλήρη συμμόρφωση προς αυτά- και

(ii) δικαιούται να εκτελεί τα καθήκοντα αυτά ή να αναθέτει την εκτέλεση τωνκαθηκόντων αυτών σε υπαλλήλους του Οργανισμού ή να ανακαλεί τηνανάθεση κάτω από όρους όπως ήθελε αυτός καθορίσει.

(3) Ο διορισμός του Γενικού Διευθυντή και των άλλων υπαλλήλων του Οργανισμού γίνεται δυνάμει ανανεούμενου συμβολαίου εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.

(4) Οι υπάλληλοι που διορίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου τελούν υπό το διοικητικό έλεγχο του Συμβουλίου.

(5) Το Συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο ή ένα από τα μέλη του ή ένα από τα στελέχη του Οργανισμού όπως ασκεί οποιαδήποτε διοικητική εξουσία αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4.

(6)  Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και οποιοδήποτε άλλο στέλεχος ή υπάλληλος του Οργανισμού, που κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, διαπιστώνει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό Διευθυντή ή άλλο στέλεχος ή υπάλληλο του Οργανισμού, οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στο Συμβούλιο, δίδοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς τεκμηρίωση του ισχυρισμού του.

(7) Τα καθήκοντα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Γενικού Διευθυντή και των άλλων υπαλλήλων καθορίζονται με κανονισμούς που διατυπώνονται στα οικεία συμβόλαια.

(7) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, στην έκταση που αναφέρονταιστο Γενικό Διευθυντή,  εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων τουπερί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου  (Διορισμός ΓενικώνΔιευθυντών) Νόμου.