ΜΕΡΟΣ III ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Διορισμός και καθήκοντα Γενικού Διευθυντή

12.-(1) Των υπηρεσιών του Οργανισμού προΐσταται  ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού και τελεί υπό το διοικητικό έλεγχο του Συμβουλίου.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται και διορίζεται μετά από απόφαση του Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου.

(3) Τα γενικά καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού, καθορίζονται σε σχέδιο υπηρεσίας που καταρτίζεται υπό τη μορφή Κανονισμών οι οποίοι εκδίδονται από το Συμβούλιο και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Εργασιακά θέματα του Οργανισμού

12Α.-(1) Οι υπάλληλοι του Οργανισμού διορίζονται από και τελούν υπό το διοικητικό έλεγχο του Συμβουλίου.

(2) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται από το Συμβούλιο και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων καθορίζουν-

(α) Τα σχέδια υπηρεσίας των υπαλλήλων του Οργανισμού∙

(β) τους γενικούς όρους υπηρεσίας και ιδιαίτερα τα θέματα σχετικά με τους διορισμούς, τις προαγωγές, τις μεταθέσεις, τις αξιολογήσεις και τα πειθαρχικά παραπτώματα υπαλλήλων∙

(γ) τη χορήγηση ωφελημάτων αφυπηρέτησης, άλλων επιδομάτων, αποζημιώσεων και οικονομικών ωφελημάτων∙(δ)οποιοδήποτε θέμα παρεμπίπτον, συμπληρωματικό και παρεμφερές προς αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ).

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), εσωτερικοί κανονισμοί καθορίζουν-

(α) Ειδικά κριτήρια για τη μισθοδοτική  τοποθέτηση προσώπου που δεν απασχολείται στον Οργανισμό και διορίζεται σε θέση στον Οργανισμό σε ψηλότερο σημείο από την αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης στην οποία διορίζεται κατ’ αναλογίαν των εκάστοτε ισχυόντων κριτηρίων στη δημόσια υπηρεσία∙

(β) τον πειθαρχικό κώδικα των υπαλλήλων του Οργανισμού∙

(γ) οτιδήποτε αφορά στο ωρομίσθιο προσωπικό∙

(δ)οποιοδήποτε θέμα παρεμπίπτον, συμπληρωματικό και παρεμφερές προς αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ).

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), Αποφάσεις καθορίζουν-

(α) Τον τρόπο, τη διαδικασία ετοιμασίας, τον τύπο των εντύπων και την υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης∙

(β) το χρόνο εργασίας των υπαλλήλων, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού∙

(γ)οποιοδήποτε θέμα παρεμπίπτον, συμπληρωματικό και παρεμφερές προς αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β).

(5) Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στους υπαλλήλους του Οργανισμού και δεν έχει γίνει ρύθμιση με Κανονισμούς, εσωτερικούς κανονισμούς ή Απόφαση ή/και μέχρι την έκδοση αυτών, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και για το ωρομίσθιο προσωπικό οι πρόνοιες των Κανονισμών Όρων Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού.

(6) Για τους σκοπούς των εδαφίων (2), (3), (4) και (5), ο όρος «υπάλληλος» περιλαμβάνει και το Γενικό Διευθυντή, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12.

Ιδιότητα των μελών του Συμβουλίου και των υπαλλήλων του Οργανισμού

13.-(1) Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και οι υπάλληλοι του Οργανισμού θεωρούνται δημόσιοι λειτουργοί εντός της έννοιας του Ποινικού Κώδικα.

(2) Ο πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και οποιοσδήποτε άλλος υπάλληλος του Οργανισμού, που κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, διαπιστώνει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από τον πρόεδρο, μέλος του Συμβουλίου, το Γενικό Διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο υπάλληλο του Οργανισμού, οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στην ολομέλεια του Συμβουλίου, δίδοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς τεκμηρίωση του ισχυρισμού του.