Ιδιότητα των μελών του Συμβουλίου και των υπαλλήλων του Οργανισμού

13.-(1) Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και οι υπάλληλοι του Οργανισμού θεωρούνται δημόσιοι λειτουργοί εντός της έννοιας του Ποινικού Κώδικα.

(2) Ο πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και οποιοσδήποτε άλλος υπάλληλος του Οργανισμού, που κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, διαπιστώνει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από τον πρόεδρο, μέλος του Συμβουλίου, το Γενικό Διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο υπάλληλο του Οργανισμού, οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στην ολομέλεια του Συμβουλίου, δίδοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς τεκμηρίωση του ισχυρισμού του.