ΜΕΡΟΣ IV ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Σύσταση εξειδικευμένων σωμάτων και επιτροπών

14.—(1) Το Συμβούλιο δύναται, για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του παρόντος Νόμου, να προβαίνει στη σύσταση εξειδικευμένων σωμάτων και επιτροπών, για να βοηθούν και να συμβουλεύουν το Συμβούλιο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το Συμβούλιο δύναται να προβαίνει στη σύσταση Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου, Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης και Επιτροπής Βιωσιμότητας του Ταμείου.

(3) Το Συμβούλιο εκδίδει Αποφάσεις για τα καθήκοντα και τη λειτουργία των επιτροπών και σωμάτων που ιδρύονται δυνάμει του άρθρου αυτού.

Συμβουλευτική Επιτροπή

15. [Διαγράφηκε]