ΜΕΡΟΣ V ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι υπηρεσιών φροντίδας υγείας

16.-(1) Δικαιούχος υπηρεσιών φροντίδας υγείας είναι κάθε πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και το οποίο είναι-

(α) Πολίτης της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, όπου εφαρμόζονται, ισχύουν οι διατάξεις των   Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009∙

(β) πολίτης της Ένωσης που είναι, μισθωτός εργαζόμενος ή μη μισθωτός εργαζόμενος στη Δημοκρατία, ή διατηρεί αυτή την ιδιότητα, ή έχει αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής, δυνάμει των διατάξεων του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και Νοείται ότι, όπου εφαρμόζονται, ισχύουν οι διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004  και (ΕΚ) αριθ. 987/2009∙να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου:

Νοείται ότι, όπου εφαρμόζονται, ισχύουν οι διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004  και (ΕΚ) αριθ. 987/2009∙

(γ) πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος  έχει αποκτήσει νόμιμα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής του στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές δυνάμει των διατάξεων του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου:

Νοείται ότι, όπου εφαρμόζονται, ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού (EK) αριθ. 1231/2010∙ 

(δ) πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος έχει αποκτήσει νόμιμα δικαίωμα ίσης μεταχείρισης στους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης δυνάμει των διατάξεων του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου∙

(ε) αναγνωρισμένος πρόσφυγας ή πρόσωπο με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας που παραχωρείται σε αυτό δυνάμει των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου∙

(στ) πρόσωπο το οποίο είναι μέλος της οικογένειας των προσώπων που καθορίζονται στις παραγράφους (α), (β)  και (δ):

Νοείται ότι, όπου εφαρμόζονται, ισχύουν οι διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009∙

(η) κάθε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος της οικογένειας των προσώπων που καθορίζονται στη παράγραφο (γ) και έχει αποκτήσει νόμιμα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές δυνάμει των διατάξεων του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου:

Νοείται ότι, όπου εφαρμόζεται, ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού (EK) αριθ. 1231/2010.

(2) Δικαιούχος υπηρεσιών φροντίδας υγείας είναι κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ο οποίος έχει τη συνήθη διαμονή του στο έδαφος των κυρίαρχων περιοχών των βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας στην Κύπρο, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο είναι μέλος της οικογένειας  αυτού το οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές ή στο έδαφος των κυρίαρχων περιοχών των βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας στην Κύπρο∙

(3)  Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), «μέλος της οικογένειας» σημαίνει-

(α) Το/τη σύζυγο δικαιούχου,

(β) τα τέκνα δικαιούχου ηλικίας κάτω των 21 ετών, και

(γ) τα τέκνα δικαιούχου ηλικίας άνω των 21 ετών, τα οποία είναι  συντηρούμενα από αυτόν ή τον/τη σύζυγό του, όπως καθορίζεται με Κανονισμούς.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η συνήθης διαμονή εφόσον αμφισβητείται, αποδεικνύεται βάσει στοιχείων που καθορίζονται με Κανονισμούς.

(5) Αποφάσεις καθορίζουν τις διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής των δικαιούχων στο Σύστημα, καθώς και τις διαδικασίες έναρξης, ανανέωσης και τερματισμού του δικαιώματος σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Ειδικές περιπτώσεις

17. Το Συμβούλιο δύναται, αν το κρίνει σκόπιμο και δίκαιο, να καλύψει οποιαδήποτε άλλη περίπτωση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με Κανονισμούς κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.