Ειδικές περιπτώσεις

17. Το Συμβούλιο δύναται, αν το κρίνει σκόπιμο και δίκαιο, να καλύψει οποιαδήποτε άλλη περίπτωση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με Κανονισμούς κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.