Ίδρυση και πόροι του Ταμείου

18.—(1) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου ιδρύεται Ταμείο Ασφάλισης Υγείας.

(2) Τα έσοδα του Ταμείου είναι-

(α) Οι εισφορές που προνοούνται στο άρθρο 19∙

β) η συμπληρωμή και η συνεισφορά Ι∙

(γ) οι δωρεές και τα κληροδοτήματα∙

(δ) οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού∙

(ε) κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

(3) Το Συμβούλιο δύναται να επενδύσει σε επενδύσεις τις οποίες εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών χρήματα που ανήκουν στο Ταμείο και τα οποία υπολογίζει ότι δεν απαιτούνται για την κάλυψη των υποχρεώσεών του.