Συμβουλευτική Επιτροπή

15.—(1) Το Συμβούλιο προβαίνει στη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής, τα μέλη της οποίας αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των διάφορων εισφορέων και δικαιούχων, με σκοπό να συμβουλεύει και ενημερώνει το Συμβούλιο για οποιοδήποτε ζήτημα που έχει σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων.

(2) Η σύσταση και λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θέμα ρυθμίζεται με Κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο.