ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αρμόδια εθνική αρχή για την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών και κυβερνοασφάλειας

6.-(1) Ο Επίτροπος ο οποίος ορίστηκε ως ο επικεφαλής της Αρχής και ως εθνική αρχή για την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών και για τον συντονισμό της υλοποίησης της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου, συνεχίζει να είναι ο επικεφαλής της Αρχής και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2)(α) Ο Επίτροπος επικουρείται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο από τον Βοηθό Επίτροπο, ο οποίος συμβουλεύει και βοηθά τον Επίτροπο, όπως ο ίδιος ο Επίτροπος αποφασίσει, και εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατίθεται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(β) Σε περίπτωση παύσης ή παραίτησης του Επιτρόπου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 6 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, θανάτου, μόνιμης απουσίας ή άλλου μόνιμου κωλύματος στην άσκηση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του δυνάμει των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου ή/και του παρόντος Νόμου, οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Επιτρόπου που του ανατέθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ασκούνται προσωρινά από τον Βοηθό Επίτροπο μέχρις ότου διοριστεί άλλος Επίτροπος, όπως προβλέπεται στον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο.

(γ) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας, ασθένειας, πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος που καθιστά τον Επίτροπο ανίκανο να εκπληρώνει για σύντομο χρονικό διάστημα τις δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά του, οι εν λόγω αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα ασκούνται προσωρινά από τον Βοηθό Επίτροπο.

(3) Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), ως επικεφαλής της εθνικής αρχής για την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών και για τον συντονισμό της υλοποίησης της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας, η Αρχή η οποία ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 3 του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου του 2018, ως ανεξάρτητη αρχή με χωριστή νομική προσωπικότητα, συνεχίζει να λειτουργεί ως η αρμόδια εθνική αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Η Αρχή συνεχίζει να στελεχώνεται, λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τις Αποφάσεις και Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(5) Το προσωπικό της Αρχής ενεργεί σύμφωνα με εντολές ή οδηγίες του Επιτρόπου και παρέχει στον Επίτροπο και Βοηθό Επίτροπο κάθε δυνατή διευκόλυνση για εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Αρχής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(6) Ο Επίτροπος ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί της Αρχής και του προσωπικού της.

(7) Η Αρχή λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε να διασφαλίζει την επάρκεια των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που αυτή διαθέτει για την εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί.

(8) Η Αρχή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, εφαρμόζει την οικεία νομοθεσία αναφορικά με απόρρητες και εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες αυτή χειρίζεται.

(9) Το εθνικό CSIRT, το οποίο αποτελεί μέρος της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (8) του άρθρου 3 του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου του 2018, συνεχίζει να λαμβάνει οδηγίες και καθοδήγηση από την Αρχή, και τελεί υπό την εποπτεία της.

Εξουσίες της Αρχής σε σχέση με απόκτηση, διάθεση και επένδυση περιουσίας

7. Η Αρχή δύναται να-

(α) αποκτά με αγορά, ανταλλαγή, δωρεά ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο ακίνητη ή κινητή περιουσία για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας της,

(β) αποδέχεται την παροχή χορηγιών, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, από τη Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνή οργανισμό ή από εταιρεία ή οργανισμό, νοουμένου ότι ο τελευταίος δεν είναι δημόσιος ή άλλος παροχέας δικτύου ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή φορέας εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών ή φορέας κρίσιμων υποδομών πληροφοριών ή παροχέας ψηφιακών υπηρεσιών ο οποίος έχει οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, με την Αρχή και δεν έχει εν πάση περιπτώσει εμπλοκή σε οποιοδήποτε τέτοιο παροχέα, φορέα, ή επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

(γ) πωλεί, ανταλλάσσει, εκμισθώνει, εκχωρεί ή διαθέτει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία της Αρχής και να υποθηκεύει ή επιβαρύνει την εν λόγω περιουσία για τις ανάγκες της,

(δ) μισθώνει ή εξασφαλίζει άδεια χρήσης οποιασδήποτε ακίνητης ή κινητής περιουσίας για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας της Αρχής,

(ε) συνάπτει δάνεια αναγκαία προς υλοποίηση όλων όσων περιλαμβάνονται στις διατάξεις των παραγράφων (α), (γ) και (δ), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 103 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου,

(στ)εισπράττει, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 8, και διαχειρίζεται όλα τα ποσά, που καταβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Αποφάσεων ή Κανονισμών,

(ζ) συνάπτει συμβάσεις, και

(η)πράττει οτιδήποτε άλλο απαιτούμενο προς εκπλήρωση των όσων προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Ταμείο της Αρχής

8. Η Αρχή έχει χωριστό Ταμείο, στο οποίο κατατίθενται:

(α) Όλα τα πληρωτέα και εισπραττόμενα από την Αρχή ποσά, τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και των Αποφάσεων ή/και των προνοιών των Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(β) κάθε χορηγία που παρέχεται στην Αρχή δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 7 και κάθε άλλο έσοδο που εισπράττεται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(γ) όλα τα έσοδα που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία της Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του το άρθρου 7,

(δ) όλα τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων, συντάξεων, αμοιβής και μίσθωσης υπηρεσιών, τα οποία καταβάλλονται από τη Δημοκρατία στην Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 11, για πληρωμή από την Αρχή στα μέλη του προσωπικού της ή σε πρόσωπα με τα οποία έχει συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14, ανάλογα με την περίπτωση.

Προσωπικό της Αρχής

9.-(1) Για τους διορισμούς και τις προαγωγές του προσωπικού της Αρχής ιδρύεται τριμελές Συμβούλιο, το οποίο καλείται «Συμβούλιο Επιλογής και Προαγωγών της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας» (εφεξής «ΣΕΠΑ») και αποτελείται από:

(α) Τον Επίτροπο, ως πρόεδρο,

(β) τον Βοηθό Επίτροπο, και

(γ) τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής, που διορίζεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 32 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου και, σε περίπτωση κωλύματός του αυτόν αναπληροί ο ένας εκ των δύο μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, που διορίζεται από τον Επίτροπο.

(2) Τα μέλη του προσωπικού της Αρχής διορίζονται από το ΣΕΠΑ είτε μόνιμα είτε με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες όπως καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 45.

(3) Το ΣΕΠΑ δύναται να εγκρίνει προσαυξήσεις με βάση τα προσόντα, την πείρα και τις εμπειρίες του προσώπου που διορίζεται, κατ’ αναλογία των κριτηρίων που ισχύουν στη δημόσια υπηρεσία, τοποθετώντας το σε οποιοδήποτε σημείο της κλίμακας ή των συνδυασμένων κλιμάκων που προβλέπονται από το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης.

(4)(α) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 45 του παρόντος Νόμου δύναται να καθορίζουν, ρυθμίζουν και προβλέπουν για διαδικασίες και άλλα ζητήματα που αφορούν την πρόσληψη, τη μονιμοποίηση, την προαγωγή, τους όρους υπηρεσίας, κατηγορίες θέσεων, αφυπηρέτηση και ωφελήματα αφυπηρέτησης των μελών του προσωπικού της Αρχής.

(β) Οι διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου, του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου καθώς και οι διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, οι οποίοι καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κάθε υπαλλήλου που προσλαμβάνεται στην Αρχή και ο οποίος προηγουμένως κατείχε τα δικαιώματα αυτά ως απασχολούμενος στη δημόσια υπηρεσία ή υπηρεσία ή οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έχοντας διοριστεί σε μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για πρώτη φορά πριν από την 1η Οκτωβρίου 2011, καθώς και στα ωφελήματα και στις συντάξεις των εξαρτώμενων προσώπων από αυτά τα μέλη και των οικογενειών αυτών των μελών .

(γ) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου (β), Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 45 δύναται να καθορίζουν, ρυθμίζουν και προβλέπουν για την ίδρυση-

(i) Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για την κάλυψη των μελών του προσωπικού της Αρχής κατά και μετά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στην Αρχή καθώς και των εξαρτωμένων προσώπων αυτών των μελών, το οποίο θα λειτουργήσει κατ’ εφαρμογή των προνοιών των περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ταμείο Ιατρο-φαρμακευτικής Περίθαλψης) Κανονισμών και των διατάξεων του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου,

(ii) Ταμείου Προνοίας για κάλυψη των υπαλλήλων της Αρχής κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στην Αρχή,

(iii) Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Προσωπικού για κάλυψη των ωρομίσθιων μελών του προσωπικού της Αρχής κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στην Αρχή.

(5) Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα προσόντα των μελών του μόνιμου προσωπικού της Αρχής καθορίζονται σε σχέδια υπηρεσίας που καταρτίζονται από τον Επίτροπο με Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45.

(6) Η οργανική διάρθρωση της Αρχής καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό της.

(7) Μέχρις ότου η Αρχή στελεχωθεί επαρκώς δυνάμει του παρόντος Νόμου, υποστηρίζεται από προσωπικό του ΓΕΡΗΕΤ, το οποίο ορίζεται από τον Επίτροπο προς αυτό τον σκοπό, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Aπόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου.

Πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού της Αρχής

10.-(1) Τα θέματα πειθαρχικού ελέγχου των μελών του προσωπικού της Αρχής, τυγχάνουν διαχείρισης από το ΣΕΠΑ, το οποίο ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 9.

(2) Τα πειθαρχικά παραπτώματα, ο τρόπος λειτουργίας του ΣΕΠΑ για σκοπούς πειθαρχικού ελέγχου, καθώς και οι διατάξεις και οι διαδικασίες με βάση τις οποίες αυτό ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού της Αρχής καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45.

Χρηματοδότηση των δαπανών της Αρχής

11.-(1)(α) Η Αρχή χρηματοδοτείται από τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και τους φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών, τους παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών και τους παροχείς δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως καθορί-ζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45.

(β)Μέχρις ότου η Αρχή εισπράξει επαρκή ποσά τελών και εσόδων, δυνάμει του παρόντος Νόμου, για πληρωμή των μισθών, απολαβών, ωφελημάτων και συντάξεων των μελών του προσωπικού της Αρχής ή οποιασδήποτε αμοιβής πληρωτέας δυνάμει συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από την Αρχή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14, η Δημοκρατία καταβάλλει στην Αρχή τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων, συντάξεων, αμοιβής και εκπαίδευσης που είναι πληρωτέα από αυτήν στα μέλη του προσωπικού της ή/και στους παροχείς υπηρεσιών προς αυτήν.

(2) Όλα τα ποσά που η Δημοκρατία καταβάλλει στην Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι επιστρεπτέα σ’ αυτήν και καταβάλλονται αμελλητί από την Αρχή:

Νοείται ότι, η Δημοκρατία δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε είσπραξη από την Αρχή οποιουδήποτε εκ των ως άνω από μέρους της καταβληθέντων ποσών, προτού η Αρχή εισπράξει επαρκή προς τούτο ποσά τελών και εσόδων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Εκπροσώπηση της Αρχής

12.-(1) Η Αρχή δύναται να ενάγει και να ενάγεται και να είναι διάδικος σε οποιαδήποτε αστική διαδικασία.

(2) Σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης αρχής, η Αρχή και ο Επίτροπος, ανάλογα με την περίπτωση, εκπροσωπούνται από ασκούντα το επάγγελμα δικηγόρο ή/και από μέλος του προσωπικού της Αρχής και ο Επίτροπος επιλέγει τον δικηγόρο ή το μέλος του προσωπικού.

(3) Η Αρχή έχει τη δική της σφραγίδα.

(4) Κάθε σύμβαση που συνάπτεται από την Αρχή δυνάμει του παρόντος Νόμου υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο από τον Επίτροπο μέλος του προσωπικού της Αρχής και φέρει τη σφραγίδα της Αρχής, που πιστοποιείται διά της υπογραφής του Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου.

Πληρωμές από το Ταμείο της Αρχής

13. Από το Ταμείο της Αρχής καταβάλλονται:

(α) Στη Δημοκρατία όλα τα επιστρεπτέα σ’ αυτή, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 11, ποσά,

(β) όλα τα τρέχοντα έξοδα λειτουργίας της Αρχής,

(γ) όλα τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων και συντάξεων που είναι πληρωτέα στα μέλη του προσωπικού της Αρχής και όλα τα ποσά ωφελημάτων και συντάξεων που είναι πληρωτέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 9, στα εξαρτώμενα πρόσωπα και τις οικογένειες αυτών των μελών, όπως και όλα τα ποσά αμοιβής που είναι πληρωτέα δυνάμει συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που έχουν συναφθεί από την Αρχή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14, καθώς και όλα τα ποσά εισφορών τα οποία είναι καταβλητέα σε ταμεία τα οποία αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (4) του άρθρου 9, όπως προβλέπεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 45,

(δ)όλα τα έξοδα που συνεπάγεται κάθε διορισμός συμβουλευτικού σώματος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25,

(ε) το τοκοχρεολύσιο οποιουδήποτε δανείου το οποίο έχει συνάψει η Αρχή δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ε) του άρθρου 7,

(στ) οποιοδήποτε νομίμως οφειλόμενο ή πληρωτέο ποσό, δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης έχει συναφθεί από την Αρχή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή δυνάμει Κανονισμών ή Αποφάσεων, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(ζ) οποιαδήποτε νομίμως οφειλόμενα ή πληρωτέα ποσά δικηγορικών εξόδων ή αμοιβής σε σχέση με την εκπροσώπηση της Αρχής ή/και του Επιτρόπου ως επικεφαλής της Αρχής ενώπιον των δικαστηρίων ή οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης αρχής ή σε σχέση με την παροχή νομικών συμβουλών στην Αρχή,

(η) οποιοδήποτε ποσό καθίσταται νομίμως πληρωτέο συνεπεία ασκήσεως οποιασδήποτε αρμοδιότητας, εξουσίας ή καθήκοντος της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, ή των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(θ) στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας όλα τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται από την Αρχή, ως διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(ι) όλα τα χρηματικά ποσά που η Αρχή έχει υποχρέωση κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου να καταβάλλει ως αποζημιώσεις, δυνάμει οποιωνδήποτε δικαστικών αποφάσεων ή εξώδικων συμβιβασμών, στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Εξασφάλιση υπηρεσιών από την Αρχή

14. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, Κανονισμών, Διαταγμάτων και Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει οποιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, η Αρχή δύναται να:

(α) Εξασφαλίζει υπηρεσίες ή/και προμήθεια εξοπλισμού ή/και λογισμικού σε θέματα σχετιζόμενα με την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων και εξουσιών της και την εκτέλεση των καθηκόντων της ή με την προς τούτο εκπαίδευση του προσωπικού της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμου,

(β) συνάπτει για τους πιο πάνω σκοπούς συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμου,

(γ) εξασφαλίζει μίσθωση υπηρεσιών για ορισμένο χρονικό διάστημα από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.