Εξουσίες της Αρχής σε σχέση με απόκτηση, διάθεση και επένδυση περιουσίας

7. Η Αρχή δύναται να-

(α) αποκτά με αγορά, ανταλλαγή, δωρεά ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο ακίνητη ή κινητή περιουσία για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας της,

(β) αποδέχεται την παροχή χορηγιών, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, από τη Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνή οργανισμό ή από εταιρεία ή οργανισμό, νοουμένου ότι ο τελευταίος δεν είναι δημόσιος ή άλλος παροχέας δικτύου ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή φορέας εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών ή φορέας κρίσιμων υποδομών πληροφοριών ή παροχέας ψηφιακών υπηρεσιών ο οποίος έχει οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, με την Αρχή και δεν έχει εν πάση περιπτώσει εμπλοκή σε οποιοδήποτε τέτοιο παροχέα, φορέα, ή επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

(γ) πωλεί, ανταλλάσσει, εκμισθώνει, εκχωρεί ή διαθέτει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία της Αρχής και να υποθηκεύει ή επιβαρύνει την εν λόγω περιουσία για τις ανάγκες της,

(δ) μισθώνει ή εξασφαλίζει άδεια χρήσης οποιασδήποτε ακίνητης ή κινητής περιουσίας για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας της Αρχής,

(ε) συνάπτει δάνεια αναγκαία προς υλοποίηση όλων όσων περιλαμβάνονται στις διατάξεις των παραγράφων (α), (γ) και (δ), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 103 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου,

(στ)εισπράττει, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 8, και διαχειρίζεται όλα τα ποσά, που καταβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Αποφάσεων ή Κανονισμών,

(ζ) συνάπτει συμβάσεις, και

(η)πράττει οτιδήποτε άλλο απαιτούμενο προς εκπλήρωση των όσων προβλέπονται στο παρόν άρθρο.