Ταμείο της Αρχής

8. Η Αρχή έχει χωριστό Ταμείο, στο οποίο κατατίθενται:

(α) Όλα τα πληρωτέα και εισπραττόμενα από την Αρχή ποσά, τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και των Αποφάσεων ή/και των προνοιών των Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(β) κάθε χορηγία που παρέχεται στην Αρχή δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 7 και κάθε άλλο έσοδο που εισπράττεται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(γ) όλα τα έσοδα που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία της Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του το άρθρου 7,

(δ) όλα τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων, συντάξεων, αμοιβής και μίσθωσης υπηρεσιών, τα οποία καταβάλλονται από τη Δημοκρατία στην Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 11, για πληρωμή από την Αρχή στα μέλη του προσωπικού της ή σε πρόσωπα με τα οποία έχει συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14, ανάλογα με την περίπτωση.