Αρμόδια εθνική αρχή για την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών και κυβερνοασφάλειας

6.-(1) Ο Επίτροπος ο οποίος ορίστηκε ως ο επικεφαλής της Αρχής και ως εθνική αρχή για την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών και για τον συντονισμό της υλοποίησης της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου, συνεχίζει να είναι ο επικεφαλής της Αρχής και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2)(α) Ο Επίτροπος επικουρείται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο από τον Βοηθό Επίτροπο, ο οποίος συμβουλεύει και βοηθά τον Επίτροπο, όπως ο ίδιος ο Επίτροπος αποφασίσει, και εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατίθεται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(β) Σε περίπτωση παύσης ή παραίτησης του Επιτρόπου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 6 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, θανάτου, μόνιμης απουσίας ή άλλου μόνιμου κωλύματος στην άσκηση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του δυνάμει των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου ή/και του παρόντος Νόμου, οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Επιτρόπου που του ανατέθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ασκούνται προσωρινά από τον Βοηθό Επίτροπο μέχρις ότου διοριστεί άλλος Επίτροπος, όπως προβλέπεται στον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο.

(γ) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας, ασθένειας, πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος που καθιστά τον Επίτροπο ανίκανο να εκπληρώνει για σύντομο χρονικό διάστημα τις δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά του, οι εν λόγω αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα ασκούνται προσωρινά από τον Βοηθό Επίτροπο.

(3) Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), ως επικεφαλής της εθνικής αρχής για την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών και για τον συντονισμό της υλοποίησης της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας, η Αρχή η οποία ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 3 του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου του 2018, ως ανεξάρτητη αρχή με χωριστή νομική προσωπικότητα, συνεχίζει να λειτουργεί ως η αρμόδια εθνική αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Η Αρχή συνεχίζει να στελεχώνεται, λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τις Αποφάσεις και Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(5) Το προσωπικό της Αρχής ενεργεί σύμφωνα με εντολές ή οδηγίες του Επιτρόπου και παρέχει στον Επίτροπο και Βοηθό Επίτροπο κάθε δυνατή διευκόλυνση για εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Αρχής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(6) Ο Επίτροπος ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί της Αρχής και του προσωπικού της.

(7) Η Αρχή λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε να διασφαλίζει την επάρκεια των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που αυτή διαθέτει για την εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί.

(8) Η Αρχή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, εφαρμόζει την οικεία νομοθεσία αναφορικά με απόρρητες και εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες αυτή χειρίζεται.

(9) Το εθνικό CSIRT, το οποίο αποτελεί μέρος της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (8) του άρθρου 3 του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου του 2018, συνεχίζει να λαμβάνει οδηγίες και καθοδήγηση από την Αρχή, και τελεί υπό την εποπτεία της.