Εξασφάλιση υπηρεσιών από την Αρχή

14. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, Κανονισμών, Διαταγμάτων και Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει οποιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, η Αρχή δύναται να:

(α) Εξασφαλίζει υπηρεσίες ή/και προμήθεια εξοπλισμού ή/και λογισμικού σε θέματα σχετιζόμενα με την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων και εξουσιών της και την εκτέλεση των καθηκόντων της ή με την προς τούτο εκπαίδευση του προσωπικού της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμου,

(β) συνάπτει για τους πιο πάνω σκοπούς συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμου,

(γ) εξασφαλίζει μίσθωση υπηρεσιών για ορισμένο χρονικό διάστημα από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.