Πληρωμές από το Ταμείο της Αρχής

13. Από το Ταμείο της Αρχής καταβάλλονται:

(α) Στη Δημοκρατία όλα τα επιστρεπτέα σ’ αυτή, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 11, ποσά,

(β) όλα τα τρέχοντα έξοδα λειτουργίας της Αρχής,

(γ) όλα τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων και συντάξεων που είναι πληρωτέα στα μέλη του προσωπικού της Αρχής και όλα τα ποσά ωφελημάτων και συντάξεων που είναι πληρωτέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 9, στα εξαρτώμενα πρόσωπα και τις οικογένειες αυτών των μελών, όπως και όλα τα ποσά αμοιβής που είναι πληρωτέα δυνάμει συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που έχουν συναφθεί από την Αρχή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14, καθώς και όλα τα ποσά εισφορών τα οποία είναι καταβλητέα σε ταμεία τα οποία αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (4) του άρθρου 9, όπως προβλέπεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 45,

(δ)όλα τα έξοδα που συνεπάγεται κάθε διορισμός συμβουλευτικού σώματος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25,

(ε) το τοκοχρεολύσιο οποιουδήποτε δανείου το οποίο έχει συνάψει η Αρχή δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ε) του άρθρου 7,

(στ) οποιοδήποτε νομίμως οφειλόμενο ή πληρωτέο ποσό, δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης έχει συναφθεί από την Αρχή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή δυνάμει Κανονισμών ή Αποφάσεων, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(ζ) οποιαδήποτε νομίμως οφειλόμενα ή πληρωτέα ποσά δικηγορικών εξόδων ή αμοιβής σε σχέση με την εκπροσώπηση της Αρχής ή/και του Επιτρόπου ως επικεφαλής της Αρχής ενώπιον των δικαστηρίων ή οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης αρχής ή σε σχέση με την παροχή νομικών συμβουλών στην Αρχή,

(η) οποιοδήποτε ποσό καθίσταται νομίμως πληρωτέο συνεπεία ασκήσεως οποιασδήποτε αρμοδιότητας, εξουσίας ή καθήκοντος της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, ή των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(θ) στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας όλα τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται από την Αρχή, ως διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(ι) όλα τα χρηματικά ποσά που η Αρχή έχει υποχρέωση κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου να καταβάλλει ως αποζημιώσεις, δυνάμει οποιωνδήποτε δικαστικών αποφάσεων ή εξώδικων συμβιβασμών, στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.