Εκπροσώπηση της Αρχής

12.-(1) Η Αρχή δύναται να ενάγει και να ενάγεται και να είναι διάδικος σε οποιαδήποτε αστική διαδικασία.

(2) Σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης αρχής, η Αρχή και ο Επίτροπος, ανάλογα με την περίπτωση, εκπροσωπούνται από ασκούντα το επάγγελμα δικηγόρο ή/και από μέλος του προσωπικού της Αρχής και ο Επίτροπος επιλέγει τον δικηγόρο ή το μέλος του προσωπικού.

(3) Η Αρχή έχει τη δική της σφραγίδα.

(4) Κάθε σύμβαση που συνάπτεται από την Αρχή δυνάμει του παρόντος Νόμου υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο από τον Επίτροπο μέλος του προσωπικού της Αρχής και φέρει τη σφραγίδα της Αρχής, που πιστοποιείται διά της υπογραφής του Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου.