Χρηματοδότηση των δαπανών της Αρχής

11.-(1)(α) Η Αρχή χρηματοδοτείται από τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και τους φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών, τους παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών και τους παροχείς δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως καθορί-ζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45.

(β)Μέχρις ότου η Αρχή εισπράξει επαρκή ποσά τελών και εσόδων, δυνάμει του παρόντος Νόμου, για πληρωμή των μισθών, απολαβών, ωφελημάτων και συντάξεων των μελών του προσωπικού της Αρχής ή οποιασδήποτε αμοιβής πληρωτέας δυνάμει συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από την Αρχή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14, η Δημοκρατία καταβάλλει στην Αρχή τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων, συντάξεων, αμοιβής και εκπαίδευσης που είναι πληρωτέα από αυτήν στα μέλη του προσωπικού της ή/και στους παροχείς υπηρεσιών προς αυτήν.

(2) Όλα τα ποσά που η Δημοκρατία καταβάλλει στην Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι επιστρεπτέα σ’ αυτήν και καταβάλλονται αμελλητί από την Αρχή:

Νοείται ότι, η Δημοκρατία δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε είσπραξη από την Αρχή οποιουδήποτε εκ των ως άνω από μέρους της καταβληθέντων ποσών, προτού η Αρχή εισπράξει επαρκή προς τούτο ποσά τελών και εσόδων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.