Πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού της Αρχής

10.-(1) Τα θέματα πειθαρχικού ελέγχου των μελών του προσωπικού της Αρχής, τυγχάνουν διαχείρισης από το ΣΕΠΑ, το οποίο ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 9.

(2) Τα πειθαρχικά παραπτώματα, ο τρόπος λειτουργίας του ΣΕΠΑ για σκοπούς πειθαρχικού ελέγχου, καθώς και οι διατάξεις και οι διαδικασίες με βάση τις οποίες αυτό ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού της Αρχής καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45.