ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Διορισμός και παύση Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου Επικοινωνιών

4. Για τον διορισμό και την παύση του Επιτρόπου Επικοινωνιών και του Βοηθού Επιτρόπου Επικοινωνιών, σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 7 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου.

Απολαβές και υποχρεώσεις του Επιτρόπου Επικοινωνιών και του Βοηθού Επιτρόπου Επικοινωνιών

5. Για τις απολαβές και τις υποχρεώσεις του Επιτρόπου Επικοινωνιών και του Βοηθού Επιτρόπου Επικοινωνιών, καθώς και τις υποχρεώσεις τους μετά την αποχώρησή τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 9 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου.