Διορισμός και παύση Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου Επικοινωνιών

4. Για τον διορισμό και την παύση του Επιτρόπου Επικοινωνιών και του Βοηθού Επιτρόπου Επικοινωνιών, σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 7 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου.