Ερμηνεία

3.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αντιπρόσωπος» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ρητώς ορισθέν να ενεργεί εξ ονόματος παροχέα ψηφιακών υπηρεσιών μη εγκατεστημένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο μπορεί να απευθύνεται η αρμόδια εθνική αρχή ή το CSIRT, αντί του παροχέα ψηφιακών υπηρεσιών, όσον αφορά τις υποχρεώσεις αυτού δυνάμει της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ·

«Αρχή» σημαίνει την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας∙

«ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών» σημαίνει την ικανότητα δικτύων και συστημάτων πληροφοριών να ανθίστανται, σε δεδομένο βαθμό αξιοπιστίας, σε οποιαδήποτε ενέργεια πλήττει τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα ή την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που αποθηκεύονται, μεταδίδονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία ή των συναφών υπηρεσιών που προσφέρονται ή είναι προσβάσιμες μέσω των εν λόγω δικτύων και συστημάτων πληροφοριών·

«Βοηθός Επίτροπος» σημαίνει τον Βοηθό Επίτροπο Επικοινωνιών, που διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου και συμβουλεύει και βοηθά τον Επίτροπο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του, που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, και εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατίθενται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«Γραφείο» ή «ΓΕΡΗΕΤ» σημαίνει το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που έχει ιδρυθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 10 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου∙

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«δίκτυο και σύστημα πληροφοριών» σημαίνει:

(α) ένα δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών όπως αυτό ορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, ή

(β) κάθε συσκευή ή ομάδα διασυνδεδεμένων ή σχετιζόμενων συσκευών από τις οποίες μία ή περισσότερες εκτελούν, βάσει προγράμματος, αυτόματη επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, ή

(γ) ψηφιακά δεδομένα που αποθηκεύονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία, ανακτώνται ή μεταδίδονται από στοιχεία που καλύπτονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) για τους σκοπούς της λειτουργίας, χρήσης, προστασίας και συντήρησής τους·

«εθνική στρατηγική για την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών και την κυβερνο-ασφάλεια» σημαίνει το πλαίσιο το οποίο παρέχει στρατηγικούς στόχους και προτεραιότητες για την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών και την κυβερνοασφάλεια σε εθνικό επίπεδο·

«εθνικό CSIRT» σημαίνει τον εθνικό φορέα άμεσης ανταπόκρισης σε συμβάντα που σχετίζονται με την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών·

«επιγραμμική αγορά» σημαίνει την ψηφιακή υπηρεσία που επιτρέπει σε καταναλωτές και/ή εμπόρους, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στις διατάξεις του άρθρου 2 του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου, να συνάπτουν επιγραμμικές συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με εμπόρους είτε στον ιστοχώρο της επιγραμμικής αγοράς είτε σε ιστοχώρο εμπόρου που χρησιμοποιεί υπηρεσίες υπολογιστικής παρεχόμενες από την επιγραμμική αγορά·

«επιγραμμική μηχανή αναζήτησης» σημαίνει την ψηφιακή υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν αναζητήσεις καταρχήν σε όλους τους ιστοχώρους ή σε ιστοχώρους συγκεκριμένης γλώσσας βάσει ερωτήματος για οποιοδήποτε θέμα, με τη μορφή λέξης-κλειδιού, φράσης ή άλλων δεδομένων, και επιστρέφει ως αποτέλεσμα συνδέσμους όπου μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες σχετικές με το περιεχόμενο που έχει ζητηθεί·

«Επίτροπος» σημαίνει τον Επίτροπο Επικοινωνιών, που διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«ENISA» σημαίνει τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

«Κανονισμός (ΕΕ)2016/679» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ·

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου·

«κίνδυνος» σημαίνει κάθε εύλογα διαπιστώσιμη περίσταση ή γεγονός με δυνητική δυσμενή επίπτωση στην ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών·

«κρίσιμες υποδομές» σημαίνει τα περιουσιακά στοιχεία (assets), συστήματα ή μέρη αυτών που βρίσκονται εντός της Δημοκρατίας, τα οποία είναι ουσιώδη για τη διατήρηση των λειτουργιών ζωτικής σημασίας της κοινωνίας, της υγείας, της ασφάλειας, της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των μελών της και των οποίων η διακοπή λειτουργίας ή η καταστροφή θα είχε σημαντικό αντίκτυπο για τη Δημοκρατία, ως αποτέλεσμα της αδυναμίας διατήρησης των λειτουργιών αυτών·

«κρίσιμες υποδομές πληροφοριών» σημαίνει τα συστήματα δικτύων και πληροφοριών τα οποία είναι εκ της φύσεώς τους κρίσιμες υποδομές ή είναι αναγκαία για τη λειτουργία άλλων κρίσιμων υποδομών∙

«μητρώο ονομάτων χώρου ανώτατου επιπέδου» σημαίνει την οντότητα που διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται την καταχώριση ονομάτων διαδικτυακών χώρων εντός συγκεκριμένου χώρου ανώτατου επιπέδου (Top Level Domain TLD)·

«Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148» σημαίνει την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση·

«παροχέας δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών» σημαίνει πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από τον Επίτροπο να παρέχει δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών με βάση τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο·

«παροχέας υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών» σημαίνει πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από τον Επίτροπο να παρέχει διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών με βάση τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο·

«παροχέας υπηρεσιών συστήματος ονομάτων χώρου» σημαίνει την οντότητα που παρέχει υπηρεσίες συστήματος ονομάτων χώρου στο διαδίκτυο·

«παροχέας ψηφιακών υπηρεσιών» σημαίνει το νομικό πρόσωπο που παρέχει ψηφιακή υπηρεσία·

«προδιαγραφή» σημαίνει τεχνική προδιαγραφή κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

«προϊστάμενος» σημαίνει το πρόσωπο που κατέχει την ιεραρχικά ανώτατη θέση στην Αρχή και ο οποίος είναι υφιστάμενος του Επιτρόπου·

«πρότυπο» σημαίνει πρότυπο κατά την έννοια του Άρθρου 2, σημείο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

«σημείο ανταλλαγής κίνησης διαδικτύου (Internet Exchange Point)» ή «IXP» σημαίνει δικτυακή υποδομή που επιτρέπει τη διασύνδεση περισσότερων από δύο ανεξάρτητων αυτόνομων συστημάτων, με σκοπό κυρίως τη διευκόλυνση της ανταλλαγής κίνησης διαδικτύου, η οποία διασυνδέει μόνο αυτόνομα συστήματα, το δε IXP δεν αναγκάζει την κίνηση διαδικτύου που διέρχεται μεταξύ ζεύγους συμμετεχόντων αυτόνομων συστημάτων να διέλθει από τρίτο αυτόνομο σύστημα ούτε την τροποποιεί ούτε παρεμβαίνει με άλλον τρόπο σε αυτήν·

«συμβάν» σημαίνει κάθε γεγονός που έχει μία πραγματική δυσμενή επίπτωση στην ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών·

«Συμβουλευτική Επιτροπή» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι διατάξεις του άρθρου 32 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου·

«σύστημα ονομάτων χώρου (Domain Name System) ή «DNS» σημαίνει το ιεραρχικό κατανεμημένο σύστημα ονοματοδοσίας εντός ενός δικτύου το οποίο εκτελεί παραπομπές αιτημάτων για ονόματα χώρου·

«υπηρεσία νεφοϋπολογιστικής» σημαίνει την ψηφιακή υπηρεσία που επιτρέπει την πρόσβαση σε κλιμακοθετήσιμο και ελαστικό σύνολο κοινόχρηστων υπολογιστικών πόρων·

«Υφυπουργός» σημαίνει τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής παρά τω Προέδρω·

«φορέας εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών» σημαίνει τη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα είδους που αναφέρεται σε Απόφαση που εκδίδει η Αρχή και η οποία οντότητα πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 27·

«φορέας κρίσιμων υποδομών πληροφοριών» σημαίνει τον φορέα που διαχειρίζεται κρίσιμες υποδομές πληροφοριών ο οποίος αναφέρεται σε Απόφαση της Αρχής·

«χειρισμός συμβάντων» σημαίνει το σύνολο των διαδικασιών που υποστηρίζουν τον εντοπισμό, την ανάλυση και την ανάσχεση ενός συμβάντος, καθώς και την παρέμβαση για την αντιμετώπισή του·

«ψηφιακή υπηρεσία» σημαίνει την υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών και η οποία είναι είδος, το οποίο περιλαμβάνεται σε Απόφαση που εκδίδει η Αρχή·

(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται διαφορετικά έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο.