Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμος του 2014.

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αποκλειστική χρήση» σημαίνει την επί εικοσιτετραώρου βάσεως χρήση παραχωρούμενου υπηρεσιακού οχήματος σε καθορισμένο δικαιούχο·

«αξιωματούχος» σημαίνει πρόσωπο, αιρετό ή διορισμένο σε οποιοδήποτε αξίωμα ή θέση του κρατικού τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, του οποίου ο μισθός ή η αντιμισθία ή η αποζημίωση καταβάλλεται από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ή βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό οργανισμού που υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή οποιουδήποτε άλλου οργανισμού, ο προϋπολογισμός του οποίου καλύπτεται σε ποσοστό πέραν του πενήντα τοις εκατόν (50%) από κρατική χορηγία, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Επιτρόπου ή Εφόρου ή Προέδρου και μέλους αρχής, διοικητικού συμβουλίου ή άλλου σώματος ή άλλου αξιωματούχου, του οποίου το αξίωμα ή η θέση προβλέπεται ή καθιδρύεται δυνάμει του Συντάγματος ή δυνάμει οποιουδήποτε ειδικού νόμου και περιλαμβάνει τέως και πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τέως και πρώην Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«δικαιούχος» σημαίνει καθορισμένο πρόσωπο, στο οποίο παραχωρείται η χρήση υπηρεσιακού οχήματος κατά τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

«ευρύτερος δημόσιος τομέας» σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και κάθε άλλη υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των σχολικών εφορειών καθώς και οποιουδήποτε άλλου οργανισμού δημοσίου δικαίου που καθιδρύεται με νόμο προς το δημόσιο συμφέρον, ο προϋπολογισμός του οποίου είναι ανεξάρτητος από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά ο οποίος τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας ή στον οποίο καταβάλλεται κρατική χορηγία, η οποία καλύπτει ποσοστό πέραν του πενήντα τοις εκατόν (50%) του ετήσιου προϋπολογισμού τους·

«Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

«κρατικός τομέας» σημαίνει τη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει την Εκπαιδευτική Υπηρεσία, την υπηρεσία στο στρατό και στα σώματα ασφαλείας της Δημοκρατίας, τη Δικαστική Υπηρεσία, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την Ελεγκτική Υπηρεσία, το Γενικό Λογιστήριο καθώς και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία έχει καθιδρυθεί ή καθιδρύεται βάσει ειδικού νόμου, της οποίας ο προϋπολογισμός εντάσσεται στον κρατικό προϋπολογισμό·

«κρατικός λειτουργός» σημαίνει υπάλληλο που υπηρετεί στην κρατική υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ο μισθός του οποίου βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό του οργανισμού του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στον οποίο αυτός υπηρετεί·

«υπηρεσιακό όχημα» σημαίνει μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο παραχωρείται για χρήση του από εν ενεργεία, πρώην ή τέως αξιωματούχο ή εν ενεργεία λειτουργό του κρατικού τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, του οποίου η δαπάνη για αγορά, συντήρηση και εφοδιασμό με καύσιμα κίνησης καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από τον κρατικό προϋπολογισμό οργανισμού του ευρύτερου δημόσιου τομέα και το οποίο προορίζεται για αποκλειστική ή άλλη χρήση που καλύπτει υπηρεσιακούς και άλλους εξειδικευμένους λόγους, όπως αυτοί καθορίζονται σε Κανονισμούς·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών·

«ωφέλημα» σημαίνει τη χρήση υπηρεσιακού οχήματος, το οποίο παραχωρείται σε εν ενεργεία αξιωματούχο ή κρατικό λειτουργό, σε πρώην ή τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε πρώην ή τέως Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και περιλαμβάνει επίδομα για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως από πρώην ή τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Παραχώρηση υπηρεσιακού οχήματος.

3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου, Κανονισμών, διαταγμάτων ή εγκυκλίων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδείς αξιωματούχος και ουδείς κρατικός λειτουργός δύναται να χρησιμοποιεί υπηρεσιακό όχημα, παρά μόνο κατά τη διαδικασία και υπό τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης υπηρεσιακού οχήματος. Παράρτημα.

4. Σε κανένα αξιωματούχο ή κρατικό λειτουργό δεν παραχωρείται υπηρεσιακό όχημα για αποκλειστική χρήση, εκτός από τους δικαιούχους που προβλέπονται στο Παράρτημα και στο άρθρο 5 του παρόντος Νόμου, καθώς και στους δικαιούχους που δυνατό να καθορισθούν σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 8:

Νοείται ότι, η παραχώρηση και χρήση υπηρεσιακού οχήματος από δικαιούχο εμπεριέχει τη συντήρηση και την προμήθειά του με τα αναγκαία καύσιμα κίνησης.

Ωφελήματα σε ορισμένους αξιωματούχους επί τη αποχωρήσει τους.

5.(1) Σε Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων παραχωρείται επί τη αποχωρήσει του υπηρεσιακό όχημα για αποκλειστική χρήση.

(2) Σε πρώην ή τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρώην ή τέως Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων επιπροσθέτως των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1), παρέχεται επίδομα για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως, το οποίο ισούται με την εκάστοτε μισθοδοτική κλίμακα Στενογράφου 1ης Τάξεως και με το εκάστοτε παραχωρούμενο τιμαριθμικό επίδομα:

Νοείται ότι, το ως άνω προβλεπόμενο επίδομα δεν καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα πρώην ή τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώην ή τέως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων επιλέγει αντί ιδιαιτέρας γραμματέως, να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες δημοσίου υπαλλήλου για τους ίδιους σκοπούς δυνάμει ειδικών διευθετήσεων:

Νοείται περαιτέρω ότι, πρώην ή τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώην ή τέως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, κατείχε όχημα παραχωρηθέν βάσει του περί Ωφελημάτων (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων) Νόμου, συνεχίζει να το κατέχει επί τη βάσει αποκλειστικής χρήσης και μετά την ημερομηνία αυτή:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, πρώην ή τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώην ή τέως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου λαμβάνει επίδομα για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως ή αντί αυτού έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί υπηρεσίες δημοσίου υπαλλήλου για τους ίδιους σκοπούς δυνάμει ειδικών διευθετήσεων, συνεχίζει και μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου να απολαμβάνει του ιδίου ωφελήματος.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αναφορικά με πρώην ή τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή πρώην ή τέως Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που τοιούτος αξιωματούχος υπηρέτησε στο αντίστοιχο αξίωμα για περίοδο μικρότερη των τριάντα (30) μηνών.

Περιορισμοί στην αγορά υπηρεσιακών οχημάτων.

6.(1) Απαγορεύεται η αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εξασφάλιση υπηρεσιακού οχήματος από τη Δημοκρατία και η παραχώρησή του σε δικαιούχο για αποκλειστική χρήση ή άλλη χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών, του οποίου ο κυβισμός μηχανής και οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στα εδάφια (2) και (3).

(2) Υπηρεσιακό όχημα, το οποίο εξασφαλίζεται από τη Δημοκρατία για σκοπούς χρήσης του από τους δικαιούχους που προβλέπονται στο Παράρτημα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2000 κυβικά εκατοστά, ούτε να ξεπερνά τα 165 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (165 gr/km) εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα:

Νοείται ότι, παρά τις διατάξεις του εδαφίου (2), το υπηρεσιακό όχημα που διατίθεται για σκοπούς χρήσης του από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας δύναται για λόγους προσωπικής ασφάλειας του εν λόγω αξιωματούχου να υπερβαίνει τους προβλεπόμενους στο εδάφιο (2) περιορισμούς σε σχέση με τον κυβισμό μηχανής και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και να διαθέτει κάθε αναγκαίο για το σκοπό αυτό ειδικό εξοπλισμό:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση του εκάστοτε εν ενεργεία Προέδρου της Δημοκρατίας, το παραχωρούμενο σʼ αυτόν υπηρεσιακό όχημα ή οποιοδήποτε άλλο χρησιμοποιούμενο για τις ανάγκες της Προεδρίας και Προεδρικού Μεγάρου όχημα, δύναται να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε προκύπτουσες γενικές ή άλλες ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές εξειδικεύονται αρμοδίως.

(3) Υπηρεσιακό όχημα, το οποίο μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου εξασφαλίζεται από τον κρατικό τομέα ή από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για σκοπούς χρήσης του από δικαιούχους, άλλους από τους προβλεπόμενους στο Παράρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, ή από πρώην ή τέως αξιωματούχο κατά την έννοια του άρθρου 5, δε δύναται να υπερβαίνει τα 2000 κυβικά εκατοστά, ούτε να ξεπερνά τα 145 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (145 gr/km) εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα.

(4) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (3), υπηρεσιακό όχημα, το οποίο ήδη διατίθεται από τη Δημοκρατία για σκοπούς χρήσης του από πρώην ή τέως αξιωματούχο κατά την έννοια του άρθρου 5 και υπερβαίνει τους προβλεπόμενους περιορισμούς κυβισμού μηχανής και εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, συνεχίζει να χρησιμοποιείται για τους ίδιους σκοπούς και μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου κριθεί αναγκαία η αντικατάστασή του για μηχανολογικούς λόγους, οπότε και αντικαθίσταται από όχημα που πληροί τις προβλεπόμενες στο (εδάφιο 3), προδιαγραφές:

Νοείται ότι, από τους προβλεπόμενους στο παρόν άρθρο περιορισμούς, εξαιρείται η αγορά και χρήση από τον κρατικό τομέα και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υπηρεσιακών επιβατικών οχημάτων γενικής χρήσης, τα οποία διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τη μεταφορά φορτίου ή οχημάτων που χρησιμοποιούνται για υπηρεσιακούς σκοπούς στα πλαίσια των συνήθων υπηρεσιακών αναγκών και δραστηριοτήτων από την Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Στρατό, τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας ή από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία για εντεταλμένη αποστολή, όπως ειδικότερα καθορίζεται σε ισχύοντες Κανονισμούς ή στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Διάθεση οχήματος σε διάφορες υπηρεσίες ή οργανισμούς.

7. Σε κάθε υπουργείο ή άλλη ειδικά καθοριζόμενη σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, υπηρεσία ή οργανισμό του κρατικού τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δύναται να διατίθεται ένα ή περισσότερα υπηρεσιακά οχήματα, των οποίων η δαπάνη αγοράς βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό οργανισμού του ευρύτερου δημόσιου τομέα:

Νοείται ότι, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αναφορικά με ένα έκαστο των οχημάτων αυτών, τα οποία προορίζονται για υπηρεσιακή χρήση από αξιωματούχο ή κρατικό λειτουργό κατά την έννοια του άρθρου 8 δε δύναται να υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 6.

Διάθεση υπηρεσιακού οχήματος σε υπουργείο, υπηρεσία ή άλλο οργανισμό.

8.(1) Παραχώρηση και χρήση υπηρεσιακού οχήματος, το οποίο διατίθεται σε υπουργείο, άλλη υπηρεσία ή οργανισμό του κρατικού τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, γίνεται αποκλειστικά βάσει όρων και διαδικασίας που προβλέπεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οι οποίοι προβλέπουν επιπλέον για καθορισμένους δικαιούχους, άλλους από τους προβλεπόμενους στο Παράρτημα, στους οποίους δύναται να παραχωρείται η χρήση υπηρεσιακού οχήματος για αποκλειστική ή άλλη χρήση:

Νοείται ότι, αναφορικά με τη διαδικασία, τους όρους και τον καθορισμό των δικαιούχων, στους οποίους θα παραχωρείται η χρήση υπηρεσιακού οχήματος, πέραν των προβλεπόμενων στο Παράρτημα, οι προβλεπόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, Κανονισμοί, κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ώστε η ισχύς τους να αρχίζει την 7η Νοεμβρίου 2014, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2):

Νοείται περαιτέρω ότι, από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εξαιρούνται οι πρέσβεις, τα μέλη και το προσωπικό των διπλωματικών αποστολών όπως και όλοι οι λειτουργοί, οι οποίοι κατά την άσκηση των συνήθων καθηκόντων τους είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν ειδικά υπηρεσιακά οχήματα ως αναπόσπαστο μέρος της διεκπεραίωσης της καθημερινής εργασίας τους.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τίθενται σε ισχύ την 7η Νοεμβρίου 2014 και καθορίζουν ειδικότερα τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τους δικαιούχους, στους οποίους παραχωρείται η χρήση υπηρεσιακού οχήματος, κατά την έννοια των άρθρων 7 και 8·

(β) τους εξειδικευμένους υπηρεσιακούς σκοπούς, όπως και τη διαδικασία και τους όρους χρήσης εντός του εικοσιτετραώρου, κατά τα σαββατοκύριακα και αργίες, υπηρεσιακού οχήματος, το οποίο έχει διατεθεί σε υπουργείο, υπηρεσία του κρατικού τομέα ή σε οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8:

Νοείται ότι, δικαιούχος, στον οποίο παραχωρείται η χρήση υπηρεσιακού οχήματος δε δύναται να υποβάλλει απαίτηση για κάλυψη οδοιπορικών·

(γ) τη διαδικασία και τους όρους προμήθειας εκάστου υπηρεσιακού οχήματος με καύσιμα κίνησης, όπως και συντήρησης αυτού κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(δ) τους όρους, το χρόνο και τη διαδικασία αποξένωσης των εν λόγω οχημάτων·

(ε) οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύπτει και/ή είναι δεκτικό καθορισμού, κατά την έννοια του παρόντος Νόμου.

Εξουσία Υπουργού.

9. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών, διαταγμάτων ή εγκυκλίων που ρυθμίζουν θέματα καταβολής ωφελημάτων κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός κέκτηται εξουσίας προς επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών, προς άρση οποιωνδήποτε αμφιβολιών ή ανωμαλιών εγείρονται κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών όπως και για τα θέματα που χρήζουν διευθέτησης, σύμφωνα με τα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 10.

Μεταβατικές διατάξεις.

10.(1) Ο περί Ωφελημάτων (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων) Νόμος καταργείται με τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Υφιστάμενα υπηρεσιακά οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη από αξιωματούχους ή κρατικούς λειτουργούς πέραν των δικαιούχων που προβλέπονται στο Παράρτημα και στο άρθρο 5 είτε αυτά πληρούν είτε δεν πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται στα εδάφια 2 και 3 του άρθρου 6, θα συνεχίσουν να διατίθενται για τις υπηρεσιακές ανάγκες της αντίστοιχης υπηρεσίας ή οργανισμού του κρατικού τομέα και/ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και των βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου 8 εκδιδόμενων Κανονισμών, οι οποίοι θα προβλέπουν για τη διάθεση αυτών και χρήση τους για συγκεκριμένες υπηρεσιακές ανάγκες και σκοπούς.

(4) Όπου σε υπηρεσία του κρατικού τομέα ή σε οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι Κανονισμοί που θα εκδοθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου προβλέπουν για τη διάθεση ολιγώτερων αριθμητικά υπηρεσιακών οχημάτων από τα υφιστάμενα και χρησιμοποιημένα κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υπηρεσιακά οχήματα, το ή τα επιπλέον οχήματα επιστρέφονται στη Δημοκρατία βάσει ειδικά καθοριζόμενης από τον Υπουργό διαδικασίας και διατίθενται και/ή χρησιμοποιούνται από άλλους δικαιούχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε Κανονισμούς μέχρις ότου ήθελε κριθεί αναγκαία η αντικατάστασή τους με νέο ή νέα οχήματα:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η μηχανολογική κατάσταση επιστρεφόμενου σύμφωνα με την ως άνω επιφύλαξη, υπηρεσιακού οχήματος δεν επιτρέπει τη διάθεση και χρήση του από άλλο δικαιούχο, ο Υπουργός αποφασίζει για τους όρους και τη διαδικασία αποξένωσης αυτού και γνωστοποιεί την απόφασή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με συγκεκριμένη αναφορά στα στοιχεία του εν λόγω οχήματος.

(5) Παρά τους προβλεπόμενους στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 6, περιορισμούς, υφιστάμενα υπηρεσιακά οχήματα του κρατικού τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία δεν πληρούν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, προδιαγραφές, εφόσον κρίνονται από τον Υπουργό μηχανολογικά κατάλληλα, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται από τον κρατικό τομέα και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, μέχρις ότου κριθεί αναγκαία η αποξένωσή τους, οπότε και θα αντικαθίστανται από νέα υπηρεσιακά οχήματα, τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 6.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

11.(1) Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Αξιωματούχοι και κρατικοί λειτουργοί, οι οποίοι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου χρησιμοποιούν υπηρεσιακό όχημα, θα συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν με τους ίδιους όρους μέχρι την 7η Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία θα τεθούν σε εφαρμογή οι Κανονισμοί που θα εκδοθούν βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, οι οποίοι θα προβλέπουν για τους όρους και τη διαδικασία παραχώρησης και χρήσης υπηρεσιακού οχήματος από καθορισμένους δικαιούχους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 4)

Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

Γενικός Ελεγκτής