Εξουσία Υπουργού.

9. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών, διαταγμάτων ή εγκυκλίων που ρυθμίζουν θέματα καταβολής ωφελημάτων κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός κέκτηται εξουσίας προς επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών, προς άρση οποιωνδήποτε αμφιβολιών ή ανωμαλιών εγείρονται κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών όπως και για τα θέματα που χρήζουν διευθέτησης, σύμφωνα με τα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 10.