Μεταβατικές διατάξεις.

10.(1) Ο περί Ωφελημάτων (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων) Νόμος καταργείται με τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Υφιστάμενα υπηρεσιακά οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη από αξιωματούχους ή κρατικούς λειτουργούς πέραν των δικαιούχων που προβλέπονται στο Παράρτημα και στο άρθρο 5 είτε αυτά πληρούν είτε δεν πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται στα εδάφια 2 και 3 του άρθρου 6, θα συνεχίσουν να διατίθενται για τις υπηρεσιακές ανάγκες της αντίστοιχης υπηρεσίας ή οργανισμού του κρατικού τομέα και/ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και των βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου 8 εκδιδόμενων Κανονισμών, οι οποίοι θα προβλέπουν για τη διάθεση αυτών και χρήση τους για συγκεκριμένες υπηρεσιακές ανάγκες και σκοπούς.

(4) Όπου σε υπηρεσία του κρατικού τομέα ή σε οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι Κανονισμοί που θα εκδοθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου προβλέπουν για τη διάθεση ολιγώτερων αριθμητικά υπηρεσιακών οχημάτων από τα υφιστάμενα και χρησιμοποιημένα κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υπηρεσιακά οχήματα, το ή τα επιπλέον οχήματα επιστρέφονται στη Δημοκρατία βάσει ειδικά καθοριζόμενης από τον Υπουργό διαδικασίας και διατίθενται και/ή χρησιμοποιούνται από άλλους δικαιούχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε Κανονισμούς μέχρις ότου ήθελε κριθεί αναγκαία η αντικατάστασή τους με νέο ή νέα οχήματα:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η μηχανολογική κατάσταση επιστρεφόμενου σύμφωνα με την ως άνω επιφύλαξη, υπηρεσιακού οχήματος δεν επιτρέπει τη διάθεση και χρήση του από άλλο δικαιούχο, ο Υπουργός αποφασίζει για τους όρους και τη διαδικασία αποξένωσης αυτού και γνωστοποιεί την απόφασή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με συγκεκριμένη αναφορά στα στοιχεία του εν λόγω οχήματος.

(5) Παρά τους προβλεπόμενους στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 6, περιορισμούς, υφιστάμενα υπηρεσιακά οχήματα του κρατικού τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία δεν πληρούν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, προδιαγραφές, εφόσον κρίνονται από τον Υπουργό μηχανολογικά κατάλληλα, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται από τον κρατικό τομέα και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, μέχρις ότου κριθεί αναγκαία η αποξένωσή τους, οπότε και θα αντικαθίστανται από νέα υπηρεσιακά οχήματα, τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 6.