Διάθεση υπηρεσιακού οχήματος σε υπουργείο, υπηρεσία ή άλλο οργανισμό.

8.(1) Παραχώρηση και χρήση υπηρεσιακού οχήματος, το οποίο διατίθεται σε υπουργείο, άλλη υπηρεσία ή οργανισμό του κρατικού τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, γίνεται αποκλειστικά βάσει όρων και διαδικασίας που προβλέπεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οι οποίοι προβλέπουν επιπλέον για καθορισμένους δικαιούχους, άλλους από τους προβλεπόμενους στο Παράρτημα, στους οποίους δύναται να παραχωρείται η χρήση υπηρεσιακού οχήματος για αποκλειστική ή άλλη χρήση:

Νοείται ότι, αναφορικά με τη διαδικασία, τους όρους και τον καθορισμό των δικαιούχων, στους οποίους θα παραχωρείται η χρήση υπηρεσιακού οχήματος, πέραν των προβλεπόμενων στο Παράρτημα, οι προβλεπόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, Κανονισμοί, κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ώστε η ισχύς τους να αρχίζει την 7η Νοεμβρίου 2014, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2):

Νοείται περαιτέρω ότι, από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εξαιρούνται οι πρέσβεις, τα μέλη και το προσωπικό των διπλωματικών αποστολών όπως και όλοι οι λειτουργοί, οι οποίοι κατά την άσκηση των συνήθων καθηκόντων τους είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν ειδικά υπηρεσιακά οχήματα ως αναπόσπαστο μέρος της διεκπεραίωσης της καθημερινής εργασίας τους.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τίθενται σε ισχύ την 7η Νοεμβρίου 2014 και καθορίζουν ειδικότερα τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τους δικαιούχους, στους οποίους παραχωρείται η χρήση υπηρεσιακού οχήματος, κατά την έννοια των άρθρων 7 και 8·

(β) τους εξειδικευμένους υπηρεσιακούς σκοπούς, όπως και τη διαδικασία και τους όρους χρήσης εντός του εικοσιτετραώρου, κατά τα σαββατοκύριακα και αργίες, υπηρεσιακού οχήματος, το οποίο έχει διατεθεί σε υπουργείο, υπηρεσία του κρατικού τομέα ή σε οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8:

Νοείται ότι, δικαιούχος, στον οποίο παραχωρείται η χρήση υπηρεσιακού οχήματος δε δύναται να υποβάλλει απαίτηση για κάλυψη οδοιπορικών·

(γ) τη διαδικασία και τους όρους προμήθειας εκάστου υπηρεσιακού οχήματος με καύσιμα κίνησης, όπως και συντήρησης αυτού κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(δ) τους όρους, το χρόνο και τη διαδικασία αποξένωσης των εν λόγω οχημάτων·

(ε) οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύπτει και/ή είναι δεκτικό καθορισμού, κατά την έννοια του παρόντος Νόμου.