Διάθεση οχήματος σε διάφορες υπηρεσίες ή οργανισμούς.

7. Σε κάθε υπουργείο ή άλλη ειδικά καθοριζόμενη σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, υπηρεσία ή οργανισμό του κρατικού τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δύναται να διατίθεται ένα ή περισσότερα υπηρεσιακά οχήματα, των οποίων η δαπάνη αγοράς βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό οργανισμού του ευρύτερου δημόσιου τομέα:

Νοείται ότι, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αναφορικά με ένα έκαστο των οχημάτων αυτών, τα οποία προορίζονται για υπηρεσιακή χρήση από αξιωματούχο ή κρατικό λειτουργό κατά την έννοια του άρθρου 8 δε δύναται να υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 6.