Περιορισμοί στην αγορά υπηρεσιακών οχημάτων.

6.(1) Απαγορεύεται η αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εξασφάλιση υπηρεσιακού οχήματος από τη Δημοκρατία και η παραχώρησή του σε δικαιούχο για αποκλειστική χρήση ή άλλη χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών, του οποίου ο κυβισμός μηχανής και οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στα εδάφια (2) και (3).

(2) Υπηρεσιακό όχημα, το οποίο εξασφαλίζεται από τη Δημοκρατία για σκοπούς χρήσης του από τους δικαιούχους που προβλέπονται στο Παράρτημα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2000 κυβικά εκατοστά, ούτε να ξεπερνά τα 165 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (165 gr/km) εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα:

Νοείται ότι, παρά τις διατάξεις του εδαφίου (2), το υπηρεσιακό όχημα που διατίθεται για σκοπούς χρήσης του από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας δύναται για λόγους προσωπικής ασφάλειας του εν λόγω αξιωματούχου να υπερβαίνει τους προβλεπόμενους στο εδάφιο (2) περιορισμούς σε σχέση με τον κυβισμό μηχανής και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και να διαθέτει κάθε αναγκαίο για το σκοπό αυτό ειδικό εξοπλισμό:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση του εκάστοτε εν ενεργεία Προέδρου της Δημοκρατίας, το παραχωρούμενο σʼ αυτόν υπηρεσιακό όχημα ή οποιοδήποτε άλλο χρησιμοποιούμενο για τις ανάγκες της Προεδρίας και Προεδρικού Μεγάρου όχημα, δύναται να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε προκύπτουσες γενικές ή άλλες ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές εξειδικεύονται αρμοδίως.

(3) Υπηρεσιακό όχημα, το οποίο μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου εξασφαλίζεται από τον κρατικό τομέα ή από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για σκοπούς χρήσης του από δικαιούχους, άλλους από τους προβλεπόμενους στο Παράρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, ή από πρώην ή τέως αξιωματούχο κατά την έννοια του άρθρου 5, δε δύναται να υπερβαίνει τα 2000 κυβικά εκατοστά, ούτε να ξεπερνά τα 145 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (145 gr/km) εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα.

(4) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (3), υπηρεσιακό όχημα, το οποίο ήδη διατίθεται από τη Δημοκρατία για σκοπούς χρήσης του από πρώην ή τέως αξιωματούχο κατά την έννοια του άρθρου 5 και υπερβαίνει τους προβλεπόμενους περιορισμούς κυβισμού μηχανής και εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, συνεχίζει να χρησιμοποιείται για τους ίδιους σκοπούς και μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου κριθεί αναγκαία η αντικατάστασή του για μηχανολογικούς λόγους, οπότε και αντικαθίσταται από όχημα που πληροί τις προβλεπόμενες στο (εδάφιο 3), προδιαγραφές:

Νοείται ότι, από τους προβλεπόμενους στο παρόν άρθρο περιορισμούς, εξαιρείται η αγορά και χρήση από τον κρατικό τομέα και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υπηρεσιακών επιβατικών οχημάτων γενικής χρήσης, τα οποία διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τη μεταφορά φορτίου ή οχημάτων που χρησιμοποιούνται για υπηρεσιακούς σκοπούς στα πλαίσια των συνήθων υπηρεσιακών αναγκών και δραστηριοτήτων από την Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Στρατό, τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας ή από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία για εντεταλμένη αποστολή, όπως ειδικότερα καθορίζεται σε ισχύοντες Κανονισμούς ή στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.