Ωφελήματα σε ορισμένους αξιωματούχους επί τη αποχωρήσει τους.

5.(1) Σε Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων παραχωρείται επί τη αποχωρήσει του υπηρεσιακό όχημα για αποκλειστική χρήση.

(2) Σε πρώην ή τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρώην ή τέως Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων επιπροσθέτως των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1), παρέχεται επίδομα για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως, το οποίο ισούται με την εκάστοτε μισθοδοτική κλίμακα Στενογράφου 1ης Τάξεως και με το εκάστοτε παραχωρούμενο τιμαριθμικό επίδομα:

Νοείται ότι, το ως άνω προβλεπόμενο επίδομα δεν καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα πρώην ή τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώην ή τέως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων επιλέγει αντί ιδιαιτέρας γραμματέως, να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες δημοσίου υπαλλήλου για τους ίδιους σκοπούς δυνάμει ειδικών διευθετήσεων:

Νοείται περαιτέρω ότι, πρώην ή τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώην ή τέως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, κατείχε όχημα παραχωρηθέν βάσει του περί Ωφελημάτων (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων) Νόμου, συνεχίζει να το κατέχει επί τη βάσει αποκλειστικής χρήσης και μετά την ημερομηνία αυτή:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, πρώην ή τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώην ή τέως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου λαμβάνει επίδομα για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως ή αντί αυτού έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί υπηρεσίες δημοσίου υπαλλήλου για τους ίδιους σκοπούς δυνάμει ειδικών διευθετήσεων, συνεχίζει και μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου να απολαμβάνει του ιδίου ωφελήματος.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αναφορικά με πρώην ή τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή πρώην ή τέως Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που τοιούτος αξιωματούχος υπηρέτησε στο αντίστοιχο αξίωμα για περίοδο μικρότερη των τριάντα (30) μηνών.