Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αποκλειστική χρήση» σημαίνει την επί εικοσιτετραώρου βάσεως χρήση παραχωρούμενου υπηρεσιακού οχήματος σε καθορισμένο δικαιούχο·

«αξιωματούχος» σημαίνει πρόσωπο, αιρετό ή διορισμένο σε οποιοδήποτε αξίωμα ή θέση του κρατικού τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, του οποίου ο μισθός ή η αντιμισθία ή η αποζημίωση καταβάλλεται από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ή βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό οργανισμού που υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή οποιουδήποτε άλλου οργανισμού, ο προϋπολογισμός του οποίου καλύπτεται σε ποσοστό πέραν του πενήντα τοις εκατόν (50%) από κρατική χορηγία, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Επιτρόπου ή Εφόρου ή Προέδρου και μέλους αρχής, διοικητικού συμβουλίου ή άλλου σώματος ή άλλου αξιωματούχου, του οποίου το αξίωμα ή η θέση προβλέπεται ή καθιδρύεται δυνάμει του Συντάγματος ή δυνάμει οποιουδήποτε ειδικού νόμου και περιλαμβάνει τέως και πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τέως και πρώην Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«δικαιούχος» σημαίνει καθορισμένο πρόσωπο, στο οποίο παραχωρείται η χρήση υπηρεσιακού οχήματος κατά τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

«ευρύτερος δημόσιος τομέας» σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και κάθε άλλη υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των σχολικών εφορειών καθώς και οποιουδήποτε άλλου οργανισμού δημοσίου δικαίου που καθιδρύεται με νόμο προς το δημόσιο συμφέρον, ο προϋπολογισμός του οποίου είναι ανεξάρτητος από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά ο οποίος τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας ή στον οποίο καταβάλλεται κρατική χορηγία, η οποία καλύπτει ποσοστό πέραν του πενήντα τοις εκατόν (50%) του ετήσιου προϋπολογισμού τους·

«Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

«κρατικός τομέας» σημαίνει τη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει την Εκπαιδευτική Υπηρεσία, την υπηρεσία στο στρατό και στα σώματα ασφαλείας της Δημοκρατίας, τη Δικαστική Υπηρεσία, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την Ελεγκτική Υπηρεσία, το Γενικό Λογιστήριο καθώς και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία έχει καθιδρυθεί ή καθιδρύεται βάσει ειδικού νόμου, της οποίας ο προϋπολογισμός εντάσσεται στον κρατικό προϋπολογισμό·

«κρατικός λειτουργός» σημαίνει υπάλληλο που υπηρετεί στην κρατική υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ο μισθός του οποίου βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό του οργανισμού του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στον οποίο αυτός υπηρετεί·

«υπηρεσιακό όχημα» σημαίνει μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο παραχωρείται για χρήση του από εν ενεργεία, πρώην ή τέως αξιωματούχο ή εν ενεργεία λειτουργό του κρατικού τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, του οποίου η δαπάνη για αγορά, συντήρηση και εφοδιασμό με καύσιμα κίνησης καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από τον κρατικό προϋπολογισμό οργανισμού του ευρύτερου δημόσιου τομέα και το οποίο προορίζεται για αποκλειστική ή άλλη χρήση που καλύπτει υπηρεσιακούς και άλλους εξειδικευμένους λόγους, όπως αυτοί καθορίζονται σε Κανονισμούς·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών·

«ωφέλημα» σημαίνει τη χρήση υπηρεσιακού οχήματος, το οποίο παραχωρείται σε εν ενεργεία αξιωματούχο ή κρατικό λειτουργό, σε πρώην ή τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε πρώην ή τέως Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και περιλαμβάνει επίδομα για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως από πρώην ή τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας.