Παραχώρηση υπηρεσιακού οχήματος.

3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου, Κανονισμών, διαταγμάτων ή εγκυκλίων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδείς αξιωματούχος και ουδείς κρατικός λειτουργός δύναται να χρησιμοποιεί υπηρεσιακό όχημα, παρά μόνο κατά τη διαδικασία και υπό τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.