ΜΕΡΟΣ VI ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Εποπτική Αρχή

31.-(1) Η Αρμόδια Αρχή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους III του παρόντος Νόμου και των μέτρων εφαρμογής που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του Άρθρου 14 της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ, σε όση έκταση αφορούν πρόσωπα για τα οποία είναι αρμόδια.

(2) Η Αρμόδια Αρχή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή στη Δημοκρατία συμφωνιών κατά την έννοια του Άρθρου 8, παράγραφος 3, της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων μέτρων εφαρμογής που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του άρθρου 14 της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ, σε όση έκταση αφορούν πρόσωπα για τα οποία είναι αρμόδια.

Εποπτεία και επιθεώρηση ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος

32. [Διαγράφηκε]
Συνεργασία μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών

33. [Διαγράφηκε]
Επαγγελματικό απόρρητο

34. [Διαγράφηκε]
Ανταλλαγή πληροφοριών

35. [Διαγράφηκε]
Συνεργασία μεταξύ αρχών κράτους μέλους καταγωγής και αρχών κράτους μέλους υποδοχής

36. [Διαγράφηκε]
Εποπτική αρχή για την εφαρμογή του Μέρος IV του παρόντος Νόμου

37.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα είναι η εποπτική αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους IV, συμπεριλαμβανομένων μέτρων εφαρμογής που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του Άρθρου 14 της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ, σε σχέση με-

(α) έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος στη Δημοκρατία ή σε χώρα που δεν είναι κράτος μέλος, από τράπεζα∙

(β) έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος στη Δημοκρατία ή σε χώρα που δεν είναι κράτος μέλος, από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα∙

(γ) έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος από τράπεζα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος∙

(δ) διανομή και εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος στη Δημοκρατία μέσω φυσικών ή νομικών προσώπων από τράπεζα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος∙

(ε) έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος στη Δημοκρατία, μέσω υποκαταστήματος, από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος για το οποίο η Κεντρική Τράπεζα είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 24∙

(στ) διανομή και εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος στη Δημοκρατία μέσω φυσικών ή νομικών προσώπων από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος για το οποίο η Κεντρική Τράπεζα είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 24∙

(ζ) έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος σε άλλο κράτος μέλος υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από τράπεζα∙ και

(η) έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος σε άλλο κράτος μέλος υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα.

(2) Η ΥΕΑΣΕ είναι η εποπτική αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους IV, συμπεριλαμβανομένων μέτρων εφαρμογής που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του Άρθρου 14 της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ, σε σχέση με -

(α) έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος στη Δημοκρατία ή σε χώρα που δεν είναι κράτος μέλος, από συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τον Έφορο της ΥΕΑΣΕ∙

(β) έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος στη Δημοκρατία ή σε χώρα που δεν είναι κράτος μέλος, από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τον Έφορο της ΥΕΑΣΕ∙

(γ) έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος από συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος∙

(δ) διανομή και εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος στη Δημοκρατία μέσω φυσικών ή νομικών προσώπων από συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος∙

(ε) έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος για το οποίο η ΥΕΑΣΕ είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 24∙

(στ) διανομή και εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος στη Δημοκρατία μέσω φυσικών ή νομικών προσώπων από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος για το οποίο η ΥΕΑΣΕ είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 24∙

(ζ) έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος σε άλλο κράτος μέλος υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τον Έφορο της ΥΕΑΣΕ∙ και

(η) έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος σε άλλο κράτος μέλος υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τον Έφορο της ΥΕΑΣΕ.

Εποπτεία και επιθεώρηση εκδοτών ηλεκτρονικού χρήματος

38.-(1) Κάθε εκδότης ηλεκτρονικού χρήματος οφείλει, όταν κληθεί από την κατ’ άρθρο 37 αρμόδια εποπτική αρχή, να θέσει στη διάθεσή της για εξέταση τα ρευστά διαθέσιμα και άλλα στοιχεία ενεργητικού, βιβλία, αρχεία και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα.

(2) Η κατ’ άρθρο 37 εποπτική αρχή δύναται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους σε εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος που βρίσκεται υπό την εποπτεία της, καθώς και σε κάθε:

(α) αντιπρόσωπο, υποκατάστημα και φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω του οποίου ο εκδότης ηλεκτρονικού χρήματος ασκεί δραστηριότητες∙

(β) εξωτερική οντότητα στην οποία ο εκδότης ηλεκτρονικού χρήματος αναθέτει λειτουργικές δραστηριότητες.

Κάλυψη εξόδων

39.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να απαιτεί όπως τα νομικά πρόσωπα που αιτούνται άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος καταβάλλουν σε αυτή όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εξέταση της αίτησής τους.

(2) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να απαιτεί όπως τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος καταβάλλουν σε αυτή όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εποπτεία τους και εφαρμογή του Μέρους III του παρόντος Νόμου και με την εποπτεία τους και εφαρμογή στη Δημοκρατία συμφωνιών κατά την έννοια του Άρθρου 8, παράγραφος 3, της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ.

(3) Η εποπτική αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 37 δύναται να απαιτεί όπως τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται υπό την εποπτεία της καταβάλλουν σε αυτή όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εποπτεία τους και εφαρμογή των Μερών IV και V.

Ευθύνη Αρχών

40. Οποιαδήποτε εποπτική αρχή και οποιοσδήποτε σύμβουλος ή λειτουργός ή υπάλληλός της ή μέλος της Επιτροπής της ΥΕΑΣΕ δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου καθηκόντων, εκτός αν αποδειχθεί ότι η πράξη ή παράλειψη δεν είναι καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας.