Επαγγελματικό απόρρητο

34.-(1) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3), όλα τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας ή της ΥΕΑΣΕ, καθώς και οι εντεταλμένοι από την Κεντρική Τράπεζα ή την ΥΕΑΣΕ ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες, υποχρεούνται να τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο.

(2) Καμία από τις εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες περιέρχονται σε γνώση αναφερόμενου στο εδάφιο (1) προσώπου, κατά την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων του, δεν γνωστοποιείται σε πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνο -

(α) με συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, ώστε να μην προκύπτει η ταυτότητα του συγκεκριμένου ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο, ή

(β) σύμφωνα με το άρθρο 35.

(3) Σε περίπτωση ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος που υπόκειται σε εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη διαδικασία, όσες εμπιστευτικές πληροφορίες δεν αφορούν τους τρίτους που αναμείχθηκαν στις προσπάθειες διάσωσής του, επιτρέπεται να ανακοινωθούν στο πλαίσιο διαδικασιών του αστικού ή του εμπορικού δικαίου.