Συνεργασία μεταξύ αρχών κράτους μέλους καταγωγής και αρχών κράτους μέλους υποδοχής

36.-(1) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του άρθρου 35, η Κεντρική Τράπεζα ή η ΥΕΑΣΕ, ανάλογα με την περίπτωση -

(α) συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 32 επί ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος στο οποίο η Αρμόδια Αρχή έχει χορηγήσει άδεια λειτουργίας και το οποίο εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα ή παρέχει υπηρεσίες πληρωμών σε άλλο κράτος μέλος∙

(β) συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής για σκοπούς άσκησης από τις αρχές αυτές της εποπτείας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος που ασκεί δραστηριότητες στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 24∙

(γ) παρέχει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, κράτους μέλους υποδοχής ή πιθανού κράτους μέλους υποδοχής, κάθε σημαντική πληροφορία και, αν της ζητηθεί, οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά με ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, τα υποκαταστήματά του, τους αντιπροσώπους του, τα πρόσωπα μέσω των οποίων το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος διανέμει ή εξαργυρώνει ηλεκτρονικό χρήμα και τους τρίτους στους οποίους το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος έχει αναθέσει λειτουργικές δραστηριότητες∙ η Κεντρική Τράπεζα ή η ΥΕΑΣΕ, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να παρέχει στις πιο πάνω αρχές οποιαδήποτε πληροφορία για εικαζόμενη παράβαση νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων εκ μέρους ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος και να αξιοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνει από τις αρχές αυτές∙

(δ) εάν έχει βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση με σκοπούμενη πρόσληψη αντιπροσώπου στη Δημοκρατία από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος για το οποίο η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής ή σε σχέση με σκοπούμενη δημιουργία υποκαταστήματος στη Δημοκρατία από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος για το οποίο η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής, επιχειρείται ή έχει διαπραχθεί ή έχει επιχειρηθεί χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά την έννοια του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου ή ότι η πρόσληψη του αντιπροσώπου ή η δημιουργία του υποκαταστήματος ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενημερώνει περί τούτου τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής.

(2) Για σκοπούς διενέργειας ελέγχων σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 32 σε ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έλαβε άδεια λειτουργίας από την Αρμόδια Αρχή και εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα ή παρέχει υπηρεσίες πληρωμών σε άλλο κράτος μέλος, η Αρμόδια Αρχή δύναται-

(α) να διενεργεί ελέγχους στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής αφού ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής σχετικά με την πρόθεσή της αυτή

(β) κατόπιν συμφωνίας με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, να αναθέτει σε αυτές τη διενέργεια ελέγχων στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής.

(3) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων που θεσπίζει το κράτος μέλος καταγωγής προς εναρμόνιση με τον Τίτλο ΙΙ της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ -

(α) οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής δύνανται να διενεργούν ελέγχους στη Δημοκρατία επί ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος που αναφέρεται στο άρθρο 24, αφού ενημερώσουν την Κεντρική Τράπεζα ή την ΥΕΑΣΕ, ανάλογα με την περίπτωση∙

(β) η Κεντρική Τράπεζα ή η ΥΕΑΣΕ, ανάλογα με την περίπτωση, κατόπιν συμφωνίας με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και κατ’ εντολή αυτών, δύναται να διενεργεί ελέγχους στη Δημοκρατία επί ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος που αναφέρεται στο άρθρο 24.