Εποπτική Αρχή

31.-(1) Η Αρμόδια Αρχή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους III του παρόντος Νόμου και των μέτρων εφαρμογής που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του Άρθρου 14 της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ, σε όση έκταση αφορούν πρόσωπα για τα οποία είναι αρμόδια.

(2) Η Αρμόδια Αρχή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή στη Δημοκρατία συμφωνιών κατά την έννοια του Άρθρου 8, παράγραφος 3, της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων μέτρων εφαρμογής που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του άρθρου 14 της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ, σε όση έκταση αφορούν πρόσωπα για τα οποία είναι αρμόδια.