Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

30.-(1) Η κατά το άρθρο 37 αρμόδια εποπτική αρχή οργανώνει διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, οι οποίες αφορούν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο Μέρος IV και των οποίων δεν επιλαμβάνεται ο Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης:

Νοείται ότι κάθε αρμόδια εποπτική αρχή επιλαμβάνεται οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει από έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος σε σχέση με την οποία είναι αρμόδια δυνάμει του άρθρου 37.

(2) Κάθε αρμόδια εποπτική αρχή συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών.

(3) Καθόσον αφορά εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος που είναι συνεργατικές εταιρείες, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 52 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.