Κάλυψη εξόδων

39.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να απαιτεί όπως τα νομικά πρόσωπα που αιτούνται άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος καταβάλλουν σε αυτή όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εξέταση της αίτησής τους.

(2) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να απαιτεί όπως τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος καταβάλλουν σε αυτή όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εποπτεία τους και εφαρμογή του Μέρους III του παρόντος Νόμου και με την εποπτεία τους και εφαρμογή στη Δημοκρατία συμφωνιών κατά την έννοια του Άρθρου 8, παράγραφος 3, της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ.

(3) Η εποπτική αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 37 δύναται να απαιτεί όπως τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται υπό την εποπτεία της καταβάλλουν σε αυτή όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εποπτεία τους και εφαρμογή των Μερών IV και V.