Ευθύνη Αρχών

40. Οποιαδήποτε εποπτική αρχή και οποιοσδήποτε σύμβουλος ή λειτουργός ή υπάλληλός της ή μέλος της Επιτροπής της ΥΕΑΣΕ δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου καθηκόντων, εκτός αν αποδειχθεί ότι η πράξη ή παράλειψη δεν είναι καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας.