Εποπτεία και επιθεώρηση εκδοτών ηλεκτρονικού χρήματος

38.-(1) Κάθε εκδότης ηλεκτρονικού χρήματος οφείλει, όταν κληθεί από την κατ’ άρθρο 37 αρμόδια εποπτική αρχή, να θέσει στη διάθεσή της για εξέταση τα ρευστά διαθέσιμα και άλλα στοιχεία ενεργητικού, βιβλία, αρχεία και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα.

(2) Η κατ’ άρθρο 37 εποπτική αρχή δύναται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους σε εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος που βρίσκεται υπό την εποπτεία της, καθώς και σε κάθε:

(α) αντιπρόσωπο, υποκατάστημα και φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω του οποίου ο εκδότης ηλεκτρονικού χρήματος ασκεί δραστηριότητες∙

(β) εξωτερική οντότητα στην οποία ο εκδότης ηλεκτρονικού χρήματος αναθέτει λειτουργικές δραστηριότητες.